BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Usvojene izmene i dopune poreskih zakona – primena od 01.01.2022. godine

Sigma Solution > Vesti > Usvojene izmene i dopune poreskih zakona – primena od 01.01.2022. godine

Na sednici Skupštine Republike Srbije održane 26.11.2021. godine, usvojene su i izmene i dopune seta poreskih zakona. U momentu pisanja ove vesti, izmene još nisu objavljene u Službenom glasniku. To znači da još nisu stupile na snagu ali ta činjenica nije od značaja jer se usvojene izmene i dopune primenjuju od 01.01.2022. godine uz izuzetke koji važe i od kasnije.

Odmah da kažemo, izmene su stimulativne i treba da dovedu do “porasta zapošljavanja i privrednog rasta”. (Navodi iz obrazloženja predloga zakona)

Zakoni koji su izmenjeni, sa kratkim sadržajem najznačajnijih novina, su:

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 • Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje naknada koju ostvaruju učenici i studenti koji obavljaju učenje kroz rad kao materijalno i finansijsko obezbeđenje;
 • Povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 na 19.300 dinara;
 • Produženje važenja olakšica iz člana 21v i 21d Zakona do kraja 2022. godine. Olakšice se odnose na lica koja su pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca – uz ispunjenje dodatnih uslova;
 • Pravo na poreske olakšice po osnovu zarade osnivača važiće i za novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost iz člana 21e Zakona, osnovana i nakon 31. decembra 2021. godine;
 • Propisuju se dodatni uslovi za produženje primene poreskog oslobođenja iz člana 21ž Zakona a koji se odnosi na zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica. Uz ispunjenje novih uslova poresko oslobođenje važi do kraja 2025. godine;
 • Uvodi se nova poreska olakšica (70% poreza i 100% doprinosa) za zasnivanje radnog odnosa sa licem koje u periodu od 1. januara 2019. do 28. februara 2022. godine, nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika samostalnih delatnosti (preduzetnika), niti je bilo osnivač zaposlen u svome društvu – član 21z Zakona koji se primenjuje od 1. marta 2022. godine;
 • Još jedna nova olakšica na zarade zaposlenih na poslovima istraživanja i razvoja, član 21i, i to za pravna lica, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji RS obavljaju istraživanje i razvoj – primena od 1. marta 2022. godine;
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak na unos autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine u kapital privrednog društva, uz ispunjenje propisanih uslova;
 • Obveznici Godišnjeg poreza na dohodak građana, mlađi do 40 godina, imaju pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza (propisanih prihoda u članu 87, stav 4) za tri prosečne godišnje zarade ;

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Smanjenje zbirne stope doprinosa za PiO sa 25,5% na 25% . Umanjenje se odnosi na deo PiO koji se isplaćuje na teret Poslodavca. Bruto (1) zarada zaposlenog ostaje ista. Ukupna bruto zarada (Bruto 2) je manji. Primenjuje se na zarade isplaćene od 01.01.2022. godine.
 • Izmene i dopune radi usklađenja oslobođenja od obračuna doprinosa za socijalno osiguranje sa olakšicama iz Zakona o porezu na dohodak građana.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

 • Izuzimanje iz poreske osnovice (u Poreskom bilansu) kapitalne dobiti koju pravno lice ostvari iz transakcije unosa prava intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo srodno autorskom, i to deponovana, kao i pravo u vezi sa pronalaskom) kao nenovčani ulog u kapital rezidentnog pravnog lica, nezavisno od toga da li se radi o osnivanju novog, ili povećanju osnovnog kapitala već postojećeg pravnog lica.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

 • Osnovica poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu je vrednost utvrđena primenom formule: Vrednost = (320 x radna zapremina motora + 6400 x snaga motora) x koeficijent starosti vozila.
 • Kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je kupac i nadležna opština je gde kupac ima sedište odnosno prebivalište;
 • Kod prenosa iz prethodne tačke, koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV-a, porez će se utvrđivati i plaćati samooporezivanjem (osim u slučajevima za koje je propisano poresko oslobođenje). Poresku prijavu će podnositi kupac preko nekog od portala Poreske uprave i uz dokaz o podnetoj prijavi i plaćenom porezu vršiće se promena saobraćajne dozvole) – primena od 31.03.2022. godine.
 • Kad se prenos vrši između ostalih lica, kao i u slučajevima prenosa između fizičkih lica za koje je propisano poresko oslobođenje, porez će se i dalje utvrđivati rešenjem poreskog organa.

Ovo su bile najvažnije izmene. O njima ćemo i dalje, detaljnije, pisati i objavljivati u delu Bloga.

Izvor: www.parlament.gov.rs.