BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Edukacije za Poreski bilans i Poreske podsticaje za R&D i intelektualnu svojinu

Sigma Solution > Vesti > Edukacije za Poreski bilans i Poreske podsticaje za R&D i intelektualnu svojinu

Vreme za sačinjavanje Poreskog bilansa i izračunavanje poreske osnovice za plaćanje poreza na dobit za 2021. godinu je sve bliže!

Spremila sam dve edukacije sa ciljem da ovaj stručni i odgovorni posao obavite za kraće vreme, sigurno, tačno i sa što manje stresa!

Dvostruko priznavanje troškova istraživanja i razvoja i

Izuzimanje prihoda od intelektualne svojine iz poreske osnovice poreza na dobit

Kada: Petak, 18. februar 2022.

Kako: Zoom meeting

Agenda:

 • 10:00- 11:30 Prva tema
 • 11:30 – 12:00 Pauza
 • 12:30 – 13:30 Druga tema
 • 13:30 – 14:00 Pitanja i odgovori

Prva tema: Poreski podsticaj iz člana 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu.

Imaćete priliku da usvojite i primenite znanje kako da:

 • Odredite da li izdaci za Vaš novi ili unapređeni proizvod, uslugu, sistem, inovirani proizvodni proces ili poboljšani materijal, predstavlja istraživanje i razvoj u smislu člana 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Odredite koji su to troškovi istraživanja i razvoja koji se mogu dvostruko priznati u Poreskom bilansu
 • Sačinite propisanu dokumentaciju
 • Spremite potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz Poreski bilans

Druga tema: Poreski podsticaj iz člana 25b Zakona i Pravilnika o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica

 • Koji prihodi od autorskih dela i srodnih prava i prihodi po osnovu ugovora o licenci čine kvalifikovane prihode
 • Na koji način se vrši izuzimanje ovih prihoda iz osnovice poreza na dobit
 • Šta se smatra ukupnim istorijskim troškovima
 • Kako se popunjava OKP obrazac
 • Kojom dokumentacijom se pravda korišćenje poreskog podsticaja

Svaki učesnik dobija sledeću dokumentaciju u elektronskom obliku:

 1. Skriptu koji može da koristi u primeni ovih poreskih podsticaja
 2. OKP obrazac u pdf i excel formatu
 3. Pravilnik 1
 4. Pravilnik 2

Poreski bilans za pravna lica i preduzetnike

Kada: Subota, 19. februar 2022.

Kako: Zoom meeting

Vreme: 10 – 14h

Agenda:

 • 10:00- 11:30 Usklađivanje rashoda
 • 11:30 – 12:00 Pauza
 • 12:30 – 13:30 Usklađivanje prihoda
 • 13:30 – 14:00 Pitanja i odgovori

Na radionici ćemo proći kroz sve pozicije Poreskog bilansa.

Imate priliku da naučite ili se podsetite na:

 • troškovi koji se ne priznaju u Poreskom bilansu
 • visina amortizacije koja se upisuje u Poreski bilans
 • izdaci koji se priznaju u periodu kada su isplaćeni a ne kada su obračunati
 • ispravka vrednosti i poresko priznavanje
 • prihodi od dividendi i izuzeće
 • dugoročna rezervisanja i priznavanje kao trošak
 • sve ostale pozicije i njihov sadržaj

Sagledajte koje pozicije ćete iskazati u obrascu i budete sigurni da ćete pravilno sačiniti Poreski bilans.

Učestvovanjem putem Zoom metting aplikacije imate priliku da aktivno učestvujete u radu, postavljate pitanja i dobijete odgovore.

Svaki učesnik dobija sledeću dokumentaciju u elektronskom obliku:

 1. Skriptu za izradu Poreskog bilansa.
 2. PB-1 obrazac u pdf i excel formatu

Cena jedne edukacije: 97 evra (11.400 dinara)

Cena za obe edukacije: 157 evra (18.500 dinara)

Upis i uplate su od 10. – 16. februara.

Broj mesta je ograničen.

Po izvršenoj prijavi dobićete predračun za uplatu.