BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Prijavljivanje poslovnih prostora i prostorija

Sigma Solution > Blog > Prijavljivanje poslovnih prostora i prostorija

Od 24. januara 2023. godine primenjuju se izmenjena pravila za prijavljivanje poslovnih prostora koji se koriste za obavljanje delatnosti. Izmene se odnose i na Zakupce i na Zakupodavce.

Obaveza prijavljivanja poslovnih prostora uvedena je 2018. godine i to članom 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA). Odnosi se na prostore koji nisu upisani u registr APR-a kao sedište, ogranak, izdvojena mesta, adresa za primanje pošte i koji nisu po osnovu drugih propisa već prijavljeni Poreskoj upravi.  

Prijava se vršila na obrascu PEP-IPJ. Nedugo po primeni uveden je i elektronski obrazac, Poreska uprava je objavila i stav po mnogobrojnim pitanjima koja su se javljala u praksi. (npr. da je obaveza podneti i elektronski obrazac iako je već podnet papirni itd.)  

Prvobitno su se prijavljivale poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostorije u kojima se obavlja registrovana delatnost van registrovanog sedišta i ostalih adresa već prijavljenih kod Poreske uprave.

Zatim je 2019. godine usledila izmena kojom je izvršena dopuna, u smislu da se obaveza prijavljivanja proširuje i na sve poslovne prostore  kao i na sve delatnosti (a ne samo na registrovanu delatnost). Trebalo je da se donese Pravilnik o preciznijem sprovođenju ovog člana u roku od 60 dana.

Pravilnik o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost (Pravilnik) donesen je u decembru 2022. godine.

Pravilnik se primenjuje se od 24.01.2023. godine.

Zaključno sa 23.01.2023. prijava se vrši na starom obrascu.

Od 24.01.2023. godine Prijava se vrši na novom EP IPP obrascu koji se dostavlja isključivo elektronskim putem preko portala ePorezi.

Pun naziv obrasca EP IPP je Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost.

 • Poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorije u kojima se obavlja delatnost a u vezi primene ovog Pravilnika su sve vrste otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija koja se koriste u svrhu obavljanja delatnosti, kao i otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija u kojima ili na kojima poreski obveznik skladišti, odnosno smešta dobra.
 • Obavezu prijave prostora imaju i poreski obveznici Zakupodavci, koji svoj poslovni prostor, potpuno ili delom, iznajmljuju drugom poreskom obvezniku.
 • Obavezu prijave prostora imaju i poreski obveznici koji smeštaju tuđa dobra u svoje skladište i o kojima vode evidenciju u svojim poslovnim knjigama.
 • Prijava se podnosi PRE početka korišćenja.
 • Sve promene podataka u EP IPP podnose se najkasnije 24 sata PRE NASTANKA promene.
 • Prestanak korišćenja se prijavljuje najkasnije 24 sata PRE PRESTANKA korišćenja.

Poreski obveznik koji je poslovne prostorije prijavio putem starog Obrasca PEP-IPJ, nema obavezu da vrši novu prijavu na novom obrascu.

Ali ako prijava nije izvršena ili ako su podaci nepotpuni ili netačni u smislu člana 4. Pravilnika, a započeto je korišćenje poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostora i prostorije u kojima obavlja delatnost, poreski obveznik je dužan da podnese novi Obrazac EP IPP po tom osnovu i to u roku od pet dana od dana početka primene Pravilnika, odnosno
do 29. januara 2023. godine.  

Prijavu ne podnose državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, javna preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno direktni i indirektni budžetski korisnici shodno pravilniku kojim se uređuje spisak korisnika javnih sredstava, kao i finansijske institucije (banke, društva za osiguranje, platne institucije i dr).

Poreska uprava objavila je saopštenje ovim povodom. Link do objave je na kraju ovog članka.


ŠTA SVE OBUHVATA POSLOVNI PROSTOR I PROSTORIJE U SKLADU SA PRAVILNIKOM


 • Poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima se skladišti, odnosno smeštaju dobra,
 • Prostor i prostorije u kojima se obavlja delatnost

i to sve vrste otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija.

Objašnjenja Poreske uprave za stari obrazac prijave su glasila: ne podnosi se za prostorije koje su uzete za smeštaj radnika, podnose se podaci o površini prostorije koju koriste zaposleni koji po ugovoru o radu rade od kuće, ne prijavljuju se podaci o carinskim skladištima gde se nalazila roba obveznika, obveznik koji ima konsignaciono skladište prijavljuje podatake o skladištu, obveznik koji ima robu uskladištenu kod komisionara prijavljuje podatke o skladištu, ne prijavljuje se prazan skladišni prostor u kojem nije smeštena roba, obveznik koji ima gradilište i skladišti materijal u objektu prijavljivao je objekat dok za skladištenje na otvorenom nije bila obaveza prijave,  kontejneri za smeštaj radnika na gradilištu ako se ne smatraju nepokretnošću nisu se prijavljivala..  


KOJI POSLOVNI PROSTORI I PROSTORIJE SE PRIJAVLJUJU I KADA


SVI poslovni prostori i poslovne prostorije koji se nalaze VAN prijavljenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica i to PRE početka njihovog korišćenja. (osim propisanih izuzetaka)

Prijava se ne može podneti isti dan kada kreće korišćenje.  

Prijava se ne može podneti ni posle pokretanja postupka poreske kontrole, kao i nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.


KOJI POSLOVNI PROSTORI I PROSTORIJE SE NE PRIJAVLJUJU – IZUZECI


 • Poslovni prostori i prostorije koje se nalaze na adresama koje se prijavljuju Agenciji za privredne registre prilikom upisa u propisani registar: sedište, adresa registrovana za prijem pošte, adresa registrovanog ogranka i izdvojenih mesta.
 • Poslovni prostori i prostorije na adresema  koji su u skladu sa drugim propisima već dostavljeni Poreskoj upravi: objekti u kojima se vrši promet dobara ili usluga na malo i po tom osnovu izdaju fiskalni računi, mesta pogona i sličnog prostora u kome se obavlja proizvodnja akciznih proizvoda

KO JE DUŽAN DA PODNESE EP IPP PRIJAVU


Poreski obveznik: pravno lice, udruženje koje se bavi prometom dobara, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, fizičko lice i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju u kojoj obavlja bilo koju delatnost, kao i poslovni prostor i poslovnu prostoriju u kojoj skladišti odnosno smešta dobra,

 • OSIM poslovnog prostora ili poslovne prostorije na adresi gde je registrovano njegovo sedište, ogranak ili izdvojena mesta u registru APR-a, odnosno na adresi prebivališta/boravišta fizičkog lica  i
 • OSIM poslovnog prostora ili poslovnih prostorija za koje su podaci već dostavljeni u Poresku  upravu u skladu sa propisima o fiskalizaciji, akcizama i dr.

Zakupodavac. Poreski obveznik koji svoj poslovni prostor, potpuno ili delom, iznajmljuje drugom poreskom obvezniku. U tom slučaju Zakupac je dužan da prijavi iznajmljeni prostor za obavljanje svoje delatnosti, a Zakupodavac da isti prostor prijavi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja (odnosi se i na prostor ili prostorije registrovane kod APR ili već prijavljene u PU, ili na adresi prebivališta/boravišta fizičkog lica).

Poreski obveznik koji smešta tuđa dobra u svoje skladište i o kojima vodi evidenciju u svojim poslovnim knjigama.


ŠTA U SLUČAJU PROMENE PODATAKA I PRESTANKA KORIŠĆENJA PROSTORA


Ako se promene podaci u podnesenoj prijavi, obaveza je podneti izmenjeni EP IPP najkasnije 24 sata pre nastanka promene, i to za svaki prostor i prostoriju odvojeno.

U slučaju da je do promene podataka došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje poreskog obveznika (npr. usled poplave, požara i drugih oblika više sile, usled radnji neovlašćenih trećih lica i sl.) izmenjeni podaci se dostavljaju najkasnije 24 sata po saznanju o nastanku promene.

Prestanak korišćenja poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije prijavljuje se  Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre prestanka korišćenja tog prostora, odnosno prostorije, podnošenjem Obrasca EP IPP u kojem se unosi datum prestanka korišćenja.


KAZNENE ODREDBE


Za kršenje odredbi člana 25. ZPPPA i ovog Pravilnika a u skladu sa članom 179. stav 1. tačka 1a) ZPPPA za pravno lice predviđena je prekršajna odgovornost  i novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara.

Za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna je od 10.000 do 100.000 dinara.

Za ovaj prekršaj preduzetnik se kažnjava novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Ali to nije sve!

Po članu 179. stav 7. tačka 1) ZPPPA, novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako Poreskoj upravi ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno upis u registar (da se podsetimo – iz APR-a), uključujući i podatak o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1).

Za gornji prekršaj kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara.

Preduzetniku sledi novčana kazna od 15.000 do 150.000 dinara.

Ima još! Nepoštovanje člana 25. ZPPA može da dovede i do poreskog krivičnog dela po članu 176a ZPPPA, koji glasi:

Nedozvoljeno skladištenje robe

Član 176a

Ko skladišti, odnosno smešta dobra ili dozvoli skladištenje, odnosno smeštanje dobara za koja ne poseduje propisanu dokumentaciju o poreklu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Kaznom iz stava 1. ovog člana, kazniće se i ko skladišti, odnosno smešta dobra u prostorima i prostorijama o kojima nije obavestio Poresku upravu.

Za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.

Roba iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se.


SADRŽAJ OBRASCA EP IPP


Obrazac EP sastoji se iz dva dela, i to:

Deo 1. Podaci o podnosiocu evidencione prijave;

Deo 2. Podaci o poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama, u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima poreski obveznik obavlja delatnost, koje se prijavljuju.

Deo 1. Podaci o podnosiocu evidencione prijave:

1.1. – Poreski identifikacioni broj (dalje: PIB) podnosioca: iz potvrde o izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG – Potvrda o izvršenoj registraciji – popunjavaju pravna lica, udruženja koja se bave prometom dobara, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

1.2. – Jedinstveni matični broj građana (dalje: JMBG) iz obrasca – lična karta, izdatog od nadležnog organa, odnosno evidencioni broj za strance koji je dodelio nadležni organ Republike Srbije – popunjavaju fizička lica koja se bave proizvodnjom, pružanjem usluga, građevinskim radovima i prometom dobara;

1.3. – Matični broj pravnog lica ili preduzetnika – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

1.4. – Naziv/ime i prezime podnosioca evidencione prijave;

1.5. – Opština sedišta/prebivališta podnosioca evidencione prijave;

1.6. – Adresa sedišta/prebivališta podnosioca evidencione prijave;

1.7. – Podaci o broju telefona podnosioca evidencione prijave;

1.8. – Adresa elektronske pošte podnosioca evidencione prijave.

Deo 2. Podaci o poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima poreski obveznik obavlja delatnost, koji se prijavljuju:

2.1. – Redni broj poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost.

Poslovni prostori, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostori i prostorije u kojima se obavlja delatnost koji se unose pod rednim brojem 2.1, razvrstavaju se na sledeći način:

– trgovina na malo (maloprodaja), koja podrazumeva: promet građevinskog materijala, naftni derivati, duvan, alkoholna pića, kafa, promet motornih vozila, promet sekundarnih sirovina i komisiona prodaja;

– trgovina na veliko (veleprodaja), koja podrazumeva: promet građevinskog materijala, naftni derivati, duvan, alkoholna pića, kafa, promet motornih vozila, promet sekundarnih sirovina i komisiona prodaja;

– otkupne stanice za poljoprivredne proizvode;

– proizvodnja;

– skladište (otvoreni i zatvoreni prostor);

– ugostiteljstvo (usluga smeštaja sa ishranom ili samo usluga);

– pružanje usluga;

– ostalo;

2.2. – Vrsta poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost;

2.3. – Naziv poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost (ovo polje se popunjava ukoliko se razlikuje od naziva podnosioca evidencione prijave);

2.4. – Opština na kojoj se nalazi poslovni prostor, odnosno poslovna prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorija u kojima se obavlja delatnost;

2.5. – Mesto u kome se nalazi poslovni prostor, odnosno poslovna prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorija u kojima se obavlja delatnost;

2.6. – Adresa, katastarska opština, broj katastarske parcele na kojoj se nalazi poslovni prostor, odnosno poslovna prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorija u kojima se obavlja delatnost;

2.7. – Kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj);

2.8. – Broj stana (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj);

2.9. – Šifre i nazivi delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i u prostoru i prostoriji u kojima se obavlja delatnost (u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti prema delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji);

2.10. – Veličina poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost (izražava se u m², m³, litrima);

2.11. – Datum otpočinjanja korišćenja poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost;

2.12. – Kontakt telefon u poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i u prostoru i prostoriji u kojima se obavlja delatnost;

2.13. – Osnov korišćenja poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost (pravo vlasništva, pravo zakupa, pravo podzakupa, pravo korišćenja);

2.14. – Podaci o zakupodavcu (PIB/JMBG, naziv/ime i prezime vlasnika poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost);

2.15. – Podaci o periodu zakupa, odnosno podzakupa poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost.

Pravilnik o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost objavljen je u Sl. glasniku RS, br. 139/2022 od 16.12.2022. godine

Izvor: Baza propisa ParagrafLex