BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Podsticaji za zapošljavanje novonastanjenih lica u Republici Srbiji

Sigma Solution > Blog > Podsticaji za zapošljavanje novonastanjenih lica u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije je, polovinom juna 2022. godine, donela Uredbu o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji.

Uredba se primenuje od 18.06.2022. godine.

Podsticaji se ostvaruju po principu refundacije, jednom godišnje, za maksimalni period od 5 godina, povraćajem poreza i socijalnih doprinosa po obračunatim i isplaćenim zaradama i to:

 • 70% plaćenog poreza i
 • 100% plaćenih doprinosa.

Novonastanjeno lice je lice za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada i koje:

 • u periodu od 24 meseca pre zaključenja Ugovora o radu nije boravilo u RS više od 180 dana;
 • zaključuje Ugovor o radu sa punim radnim vremenom i na neodređeno vreme;
 • ima ugovorenu mesečnu osnovnu zaradu od najmanje 300.000 dinara (bruto 1 zarada).

 • Podsticaji se primenjuju na zarade novonastanjenih lica zaposlenih zaključno sa 31.12.2023.godine
 • Isplata podsticaja odnosno refundacija 70% plaćenog poreza i 100% plaćenih doprinosa će se vršiti za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2028. godine.

Prve zarade koje se uračunavaju u refinans (podsticaj) su isplaćene zarade počev od 01.07.2022. godine i na dalje u periodu od najviše od 60 meseci.

To znači da poslodavci koji započnu korišćenje podsticaja za zarade isplaćene u npr. julu 2022. godini podsticaje koriste zaključno za zaradama isplaćenim u junu 2027. godini.

Za one koji započnu korišćenje od npr. isplata zarada u maju 2023. godini (za obračunate zarade za april 2023) korišćenje podsticaja (60 meseci) se završava za isplaćene zarade u aprilu 2028. godine (obračunate za mesec mart 2028. godine).

Prijava za dodelu podsticaja podnosi se Ministarstvu privrede, jednom godišnje i to u periodu 15. – 30.09. za prethodnih 12 meseci. Ukupno je moguće imati 8 prijava.

Poslodavci koji mogu koristiti ovaj podsticaj:

 • Domaće ili strano fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik
 • Ogranak ili predstavništvo stranog poslodavca

Dodatni uslovi za Poslodavca tiču se:

 1. Broja zaposlenih
 2. Trajanja radnog odnosa novonastanjenog zaposlenog lica
 3. Isplate dividende

Nema pravo da koristi ove podsticaje Poslodavac koji je korisnik državne pomoći u vezi sa kojom ima obavezu zapošljavanja, osim onih koji su tu obavezu ispunili zaključno sa 01.07.2022. godine.

Takođe, nema pravo ni Poslodavac da za isto novonastanjeno zaposleno lice koristi podsticaje iz ove Uredbe i koristi ili je već koristio prava na pre par godina uvedena poreska oslobođenja za novonastanjena lica iz člana 15v Zakona o porezu na dohodak građana i člana 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Dodatni uslov 1.

Broj zaposlenih na dan podnošenja Prijave za dodelu podsticaja je isti ili veći od broja zaposlenih na dan stupanja na snagu ove uredbe a to je 18.06.2022. godine, uvećanog za broj zaposlenih novonastanjenih lica za koje se podnosi prijava. U broj zaposlenih se računaju samo zaposleni na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Na primer: Poslodavac na dan 18.06.2022. godine ima 7 zaposlenih sa kojima je zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom. Tokom 2022. godine zaposli 3 novonastanjena lica za koje namerava da koristi podsticaj. Na dan podnošenja Prijave za dodelu podsticaja (za 3 lica) koji će uslediti u 2023. godini, Poslodavac ne sme da ima manje od 10 zaposlenih na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom (ukupno). Ako prestane radni odnos jednom licu koje je bilo zaposleno na dan 18.06.2022. godine, Prijava se može podneti za isplatu podsticaja samo za dva zaposlena novonastanjena lica).

Uredba važi i za Poslodavce osnovane posle 18.06.2022. godine. Smatraće se da nisu imali zaposlene na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

MEĐUTIM za prijave podnete počev od 2024. godine je drugačija primena. Ne sme doći do smanjenja broja zaposlenih na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom u periodu od 01.01.2024. godine i zaključno sa istekom godine u kojoj su poslednji put isplaćeni podsticaji.

Uredbom je predviđeno da će se provera vršiti na poslednji dan svakog kvartala godine u kojoj se isplaćuju podsticaji.

Gubitak prava se primenjuje od godine u kojoj je došlo do smanjenja. Ali se primenjuje i na Prijavu (za prethodnih 12 meseci) podnetu U godini u kojoj je došlo da smanjenja. Ne na Prijavu ZA godinu u kojoj je došlo do smanjenja. Ako se eventualno ostvarilo pravo i primljen je podsticaj na poslovni račun (obzirom na rokove nije velika verovatnoća da se to desi) povraćaj se vrši za celokupan iznos primljenih podsticaja (ne samo za broj koliko je smanjenje, kao što se može podneti do kraja 2023. godine)

Dodatni uslov 2.

Neprekidno zaposlenje novonastanjenog lica kod Poslodavca, u periodu između dana podnošenja Prijave za isplatu podsticaja i 31.12. godine u kojoj je podneta Prijava.

Primer 1: Prijava za isplatu podsticaja se podnosi 20.09.2022. godine za period juli – septembar 2022. godine. Lice za koje se koristi podsticaj po ovoj Prijavi treba da ostane u radnom odnosu najmanje do kraja 2022. godine.

Primer 2: Prijava za isplatu podsticaja se podnosi 20.09.2028. godine za period oktobar 2027. – septembar 2028. godine. Lica za koje se koristi podsticaj po ovoj Prijavi treba da ostane u radnom odnosu najmanje do kraja 2028. godine.

Dodatni uslov 3.

Poslodavac koji započne korišćenje ovog podsticaja, dividendu može isplaćivati samo iz dela ostvarene dobiti koji je viši od iznosa koji je primljen na ime podsticaja. Ograničenje isplate dividende se odnosi na period od podnošenja prve prijave i zaključno sa istekom kalendarske godine u kojoj se primi poslednja isplata podsticaja.

Praktično, zahteva kontrolisanje visine primljenih podsticaja i neraspoređene dobiti tokom celog perioda korišćenja istog. Odnosno ne samo korišćenja nego se uključuje kalendarska godina u kojoj se prima poslednja isplata podsticaja.

Ako se postupi suprotno, gubi se pravo na celokupan do tada primljen iznos podsticaja i isti treba da se vrati u budžet.


ROKOVI ISPLATE PODSTICAJA

Rokovi postupanja državnih organa po podnetim prijavama su sledeći:

 • 120 dana o podnetoj Prijavi za dodelu podsticaja. Znači maksimalni rokovi su 120 dana od 30.09. To je 28.01. naredne godine.
 • 30 dana za prosleđivanje spiskova Poslodavaca koji ostvaruju pravo i prenos sredstava Upravi za trezor, ali ne pre isteka godine u kojoj se podnose Prijave.
 • 45 dana ukupno računato od prvog roka (28.01. naredne godine) da Uprava za trezor isplati sredstva Poslodavcima.

Računajući maksimalne rokove dolazimo do maksimalnog trajanja ostvarivanja refundacije plaćenih poreza i doprinosa a to je 14.03. naredne godine za isplaćene zarade oktobar prethodne – septembar godine u kojoj se podnosi Poreska prijava… Moguće je, naravno, da će se cela procedura obavljati i u kraćem vremenskom periodu ali će se sama isplata Poslodavcima svakako obavljati u narednoj godini u odnosu na godinu podnošenja Prijave.


Iznos refundacije, računajući na najniži iznos zarade za koji može da se ostvari pravo na podsticaj, je za jedno novonastanjeno zaposleno lice oko 128.000 rsd (po sadašnjim propisima) za jedan mesec. Za jednu godinu to iznosi više od 1,54 miliona dinara odnosno oko 13.000 evra godišnje za jedno lice (za najmanji iznos zarade po Uredbi).

Uz obrazac Prijave, za svako zaposleno novonastanjeno lice podnosi se:

 1. Obračun zarada za koji se traži podsticaj, sa propisanim podacima, po svakom licu i sa izveštajem ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti, kojim se potvrđuje tačnost obračuna.
 2. Izjava novonastanjenog zaposlenog lica da nije boravilo na teritoriji RS više od 180 dana u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora (samo kod prve prijave).

Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS br. 67 od 17.06.2022. godine.

Izvor: Baza propisa ParagrafLex


Članak sa pregledom ostalih olakšica za zapošljavanje u 2022. godini, usvojenih krajem 2021. godine možete pogledati klikom na:

Link do teksta u vezi olakšica na zarade koje ostvaruju zaposleni na poslovima istraživanja i razvoja:


Za stručnu i profesionalnu uslugu za primenu olakšica za zapošljavanje ili drugih poreskih propisa, pišite nam na office@sigmasolution.rs