BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Poreske olakšice na zarade zaposlenih u 2022. godini

Sigma Solution > Blog > Poreske olakšice na zarade zaposlenih u 2022. godini

Za određene kategorije novozaposlenih lica i pod uslovima koji važe za poslodavce, u Republici Srbiji je propisano više poreskih olakšica. Ostvaruju se na principu refundacije (povraćaja) ili oslobođenja (u potpunosti ili delimično) plaćanja poreza na zarade i socijalnih doprinosa.

Olakšice su propisane Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakonom o socijalnim doprinosima i drugim podzakonskim aktima, koji bliže uređuju postupke i ostvarivanje prava.

Najnovije izmene oba zakona objavljene su u Službenom glasniku RS 118/2021 koji stupa na snagu 17.12.2022. god. a primenjuju se od 01.01.2022. god. Za dve dopune zakona, kojima se uvode nove olakšice, propisana je primena od 01.03.2022. god.

U pregledu koji sledi, pod članovima zakona su navedeni članovi iz Zakona o porezu na dohodak građana/Zakon o socijalnim doprinosima.

Pregled je sačinjen na osnovu navedenih propisa i važeći je od 01.01.2022. godine.

Pod novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je Poslodavac zaključio Ugovor o radu i koji je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u CROSO.

Zajedničko za sve je, da se pod novozaposlenim licem ne smatra lice koje je bilo zaposleno kod poslodavca koje je povezano lice sa poslodavcem kod kojeg se zasniva radni odnos, ili bi bilo povezano lice da nije prestalo da postoji.

Moguće je koristiti samo jednu izabranu olakšicu tokom celog perioda korišćenja.

Član zakona: 21v/45 – “Stara” olakšica – produženo je važenje i u 2022. godini

Novozaposleno lice:

 • 6 meseci prijavljeno kao nezaposleno lice kod NSZ, bez prekida
 • 3 meseca, je uslov, za pripravnika

Poslodavac:

 • Pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik

Uslov:

 • Zasnivanjem radnog odnosa povećava se broj zaposlenih u odnosu na 31.03.2014. godine*

*ako je Poslodavac osnovan posle 31.03.2014. god. uslov je da je broj zaposlenih povećan u odnosu na 31.12. prve godine osnivanja

Olakšica:

Povraćaj plaćenih davanja i to:

 • 65% poreza i doprinosa za broj novozaposlenih lica od 1 do 9
 • 70% poreza i doprinosa za broj novozaposlenih lica od 10 do 99
 • 75% poreza i doprinosa za najmanje 100 novozaposlenih lica

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2022. godine

Član zakona: 21d/45v – “Stara” olakšica koja se primenjuje i u 2022. godini

Novozaposleno lice:

 • 6 meseci prijavljeno kao nezaposleno lice kod NSZ, bez prekida
 • 3 meseca, je uslov, za pripravnika

Poslodavac:

 • Mikro i malo pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik

*Ako se zaposli samo jedno lice a u narednom periodu drugo, korišćenje je moguće za oba lica tek po zasnivanju radnog odnosa sa drugim novozaposlenim licem

Uslov:

 • Zaposlenje najmanje 2 nova lica*
 • Povećava se broj zaposlenih u odnosu na 31.10.2015. godine najmanje za dva

Olakšica:

Povraćaj plaćenih davanja i to:

 • 75% poreza i doprinosa

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2022. godine

Član zakona: 21ž/45đ – Olakšica za kvalifikovane novozaposlene koja važi do 31.12.2022. god. dopunjena je dodatnim uslovima za nastavak primene do 31.12.2025. god.

Kvalifikovano novozaposleno lice:

 • u periodu 01.01.2019. – 31.12.2019. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika člana privrednog društva.(1)
 • u periodu 01.01.2019. – 30.04.2020. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika niti osiguranika člana privrednog društva. (2)

Poslodavac (3):

 • Pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik
 • Predstavništvo
 • Ogranak stranog pravnog lica
 • Fizičko lice

koji u bilo kom trenutku od 01.01.2020. do 31.12.2022. zaposli kvalifikovano novozaposleno lice.

*Uslov se ispunjava zaposlenjem kod Poslodavca (3) ili kod drugog poslodavca

U PRIMENI JE DO 31.12.2022.

Uslov za sticanje statusa Kvalifikovanog novozaposlenog lica:

 • Zasnovan radni odnos u periodu od 01.01.2020. – 30.04.2020. god. (1) *
 • Zasnovan radni odnos u periodu od 01.05.2020. – 31.12.2020. god. (2) *

Olakšica:

Oslobođenje od plaćanja obračunatih dažbina i to:

 • 70% poreza i 100% doprinosa, za zarade isplaćene od 01.01.2020 – 31.12.2020.
 • 65% poreza i 95% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2021. – 31.12.2021.
 • 60% poreza i 85% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2022. – 31.12.2022.

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2022. godine

*Uslov je i da se poveća broj zaposlenih u odnosu na broj 31.12.2019. godine ili na 31.12. godine u kojoj se započne obavljanje delatnosti.

Pod zasnivanjem radnog odnosa misli se i na osnivača privrednog društva koji u svom društvu zasnuje radni odnos.

DODATNI USLOVI

Postojeće Kvalifikovano novozaposleno lice (KNL):

 • u periodu 01.01.2019. – 31.12.2019. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika člana privrednog društva a zasnovalo je radni odnos u periodu od 01.01.2020. – 30.04.2020.
 • u periodu 01.01.2019. – 30.04.2020. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika niti osiguranika člana privrednog društva a zasnovalo je radni odnosa u periodu od 01.05.2020. – 31.12.2020.

(Novo) Kvalifikovano novozaposleno lice:

 • u periodu 01.01.2019. – 31.12.2021. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika člana privrednog društva, a imalo je status osiguranika preduzetnika (1)

Poslodavac koji je na dan 31.12.2020. god. imao najviše 30 zaposlenih (2) :

 • Pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik
 • Predstavništvo
 • Ogranak stranog pravnog lica
 • Fizičko lice

i koji u bilo kom trenutku od 01.01.2020. do 31.12.2022. zaposli kvalifikovano novozaposleno lice.

*Uslov je i da se poveća broj zaposlenih u odnosu na broj 31.12.2019. godine ili na 31.12. godine u kojoj se započne obavljanje delatnosti.

PRIMENA JE OD 01.03.2022.

Poslodavac (2) koji u bilo kom trenutku u periodu, sa KNL:

 • 01.01.2020. – 31.12.2021. god. ima zasnovan radni odnos*
 • 01.01.2022. – 31.12.2025. god. zasnuje radni odnos* i
 • Zasnuje radni odnos u periodu od 01.01.2022. – 30.04.2022. god. (1)*

Olakšica:

Oslobođenje od plaćanja obračunatih dažbina i to:

 • 60% poreza i 85% doprinosa, za zarade isplaćene od 01.01.2022 – 31.12.2022.
 • 50% poreza i 75% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2023. – 31.12.2023. *
 • 40% poreza i 65% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2024. – 31.12.2024.*
 • 30% poreza i 55% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2025. – 31.12.2025. *

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2025. godine

(1) za ex preduzetnike olakšice se umanjuju za 3 procentna poena.

*Ima pravo i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31.12.2021. god. ukoliko u periodu korišćenja oslobođenja nema povezana lica. Ako ih stekne, gubi pravo od momenta sticanja.

*Uslov se ispunjava zaposlenjem kod Poslodavca (1) ili kod drugog poslodavca koji na dan 31.12.2020. ima najviše 30 zaposlenih

Pod zasnivanjem radnog odnosa misli se i na osnivača privrednog društva koji u svom društvu zasnuje radni odnos.

Član zakona: 21z/45ž – NOVA olakšica za NOVOZAPOSLENE

Novozaposleno lice:

 • lice koje u periodu 01.01.2019. – 28.02.2022. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika niti osiguranika osnivača privrednog društva
 • steklo je status osiguranika zaposlenog ili osiguranika zaposlenog osnivača u periodu 01.03.2022. – 31.12.2022. *
 • mesečna zarada>76.500 dinara (bruto1).

Poslodavac (1):

 • Pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik
 • Predstavništvo
 • Ogranak stranog pravnog lica

Olakšica:

Oslobođenje od obaveze plaćanja i to:

 • 70% poreza iz zarade
 • 100% doprinosa

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2024. godine

* kod Poslodavca (1) ili drugog poslodavca

PRIMENA JE OD 01.03.2022.

Član zakona: 21g/45b – olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Novozaposleno lice sa invaliditetom

 • koje poseduje pravno – medicinski validnu dokumentaciju

Poslodavac – svi osim :

 • Državni organi i organizacije
 • Javna preduzeća
 • Javne službe
 • Drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici

PRIMENA SE NASTAVLJA , bez izmena.

Olakšica:

Oslobođenje od obaveze plaćanja i to:

 • 100% poreza iz zarade
 • 100% doprinosa

Rok važenja: tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa

Član zakona: 21e/45d – olakšica za zapošljavanje osnivača inovacionih društava

Osnivač zaposlen u svom društvu:

 • Zasnovan radni odnos u društvu
 • Osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela

Poslodavac :

 • Novoosnovano privredno društvo
 • Obavlja inovacionu delatnost
 • Nema povezana lica
 • Ako osnivač(i) imaju povezana lica uslov je da se ne ostvaruje više od 30% ukupnog prihoda od tih lica

PRIMENA SE NASTAVLJA I NA BUDUĆA OSNOVANA PRIVREDNA DRUŠTVA. (brisano je da važi samo za privredna društva osnovana do 31.12.2021.)

Olakšica:

Oslobođenje od obaveze plaćanja i to:

 • 100% poreza iz zarade
 • 100% doprinosa

Period važenja: 36 meseci od dana osnivanja privrednog društva

Uslov:

 • zarada do 150.000 mesečno (bruto 1)
 • ako se isplaćuje veća zarada, iznos preko 150.000 oporezovan je u skladu sa propisima

Član zakona: 21i/45z – NOVA olakšica koja se primenjuje na zarade lica angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja

Zaposleni:

 • Neposredno angažovani na poslovima R&D
 • NE i poslovi direktnog ili indirektnog nadzora ili podrške

Poslodavac :

 • Pravno lice
 • U okviru svoje delatnosti obavlja istraživanje i razvoj (R&D)
 • R&D sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo nad nastalom nematerijalnom imovinom
 • NE važi za R&D u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji

PRIMENA JE OD 01.03.2022.

Olakšica:

Oslobođenje od obaveze plaćanja i to:

 • 70% poreza iz zarade
 • 100% doprinosa

Period važenja: Sve vreme trajanja projekta R&D

ISTRAŽIVANJE: originalno i planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja

RAZVOJ: primena rezultata istraživanja, drugog naučnog dostignuća ili dizajna u cilju proizvodnje novih ili značajno poboljšanih MATERIJALA, UREĐAJA, PROCESA, SISTEMA ili USLUGA pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Ukratko su predstavljene sve poreske olakšice za zapošljavanje, kako bi se mogli odrediti za koje olakšice ispunjavate uslove i koja je najisplativija za Vas. U svakom slučaju, potrebno je upoznati se sa celim tekstom propisa odnosno člana Zakona o porezu na dohodak građana koji ispunjavate. Takođe za pojedine olakšice propisani su i podzakonski akti kojim se detaljnije uređuje primena.

U vezi člana 21ž, kojim je uređena poreska olakšia za Kvalifikovana novozaposlena lica, možete pročitati naš članak iz perioda kada je uveden ovaj podsticaj. Izmene i dopune su sadržajne i posvetićemo poseban članak samo ovoj poreskoj olakšici.

Sigma Solution pruža usluge poreskog savetovanja. Zakažite Vaš termin preko kontakt forme na sajtu ili na mejl office@sigmasolution.rs

Izvor: Baza propisa ParagrafLex

38 Odgovora
 1. Sandra Antunović

  Poštovani,

  za zaposlenog koji je kao novozaposleno lice u radnom odnosu od 01.06.2021.na neodređeno vreme koristimo olakšicu po članu zakona 21ž/45đ.
  Kako je navedeno ovaj član zakona je dopunjen dodatnim uslovima za nastavak primene zaključno sa 31.12.2025. godine.
  Da li se ovo odnosi i na već zaposlene u preduzeću po ovom članu zakona ili na tek nove zaposlene u 2022. godini?

  Zahvaljujem se na odgovoru

  1. SigmaSolution

   Poštovana Sandra,
   nastavak primene olakšice po čl. 21ž/45đ odnosi se i na lica koja su već stekla status kvalifikovanog novozaposlenog lica tokom 2021. godine.
   ALi primenu do kraja 2025. godine može da koristi Poslodovac koji ispunjava uslov da je broj zaposlenih na 31.12.2020. godine najviše 30.
   Ako Vaše preduzeće na dan 31.12.2020. godine nije imalo više od 30 zaposlenih, za lice koje je u radnom odnosu od 01.06.2021. godine i ima status kvalifikovanog novozaposlenog lica, možete nastaviti koristiti olakšicu zaključno sa 2025. godinom.

   1. Milivoje

    Postovani
    da li mozete pomoci oko koeficijenta za preracun na bruto,zarada kod kvalifikovanih novozaposlenih.Da li vazi 0.701 kao za normalne zarade ili se racuna po fiskalnom opterecenju koje stvarno postoji?
    Hvala unapred
    Srdacan pozdrav

    1. SigmaSolution

     Poštovani,

     koeficijent za preračun je kao i kod “normalnih” zarada. Umanjenje se dešava samo za obavezu plaćanja.

 2. Jovan

  nastavak primene olakšice po čl. 21ž/45đ odnosi se i na lica koja su već stekla status kvalifikovanog novozaposlenog lica tokom 2021. godine.
  ALi primenu do kraja 2025. godine može da koristi Poslodovac koji ispunjava uslov da je broj zaposlenih na 31.12.2020. godine najviše 30.
  Ako Vaše preduzeće na dan 31.12.2020. godine nije imalo više od 30 zaposlenih, za lice koje je u radnom odnosu od 01.06.2021. godine i ima status kvalifikovanog novozaposlenog lica, možete nastaviti koristiti olakšicu zaključno sa 2025. godinom.
  A sta ako taj zaposleni predje u drugu firmu, koja je osnovana u februaru 2022. Da li sme da nastavi koriscenje olaksice?

  1. SigmaSolution

   Poštovani, poslodavac osnovan posle 31.12.2021. godine može da koristi olakšicu do kraja 2025. godine pod 2 uslova:
   1. U periodu korišćenja olakšice nema povezana pravna lica (u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica). Ako u bilo kom momentu bude imao povezano pravno lice pravo na olakšicu gubi od tog momenta.
   2. Da ne smanjuje broj zaposlenih u odnosu na 31.12. godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti i to prestankom radnog odnosa lica koje se NE SMATRA kvalifikovanim novozaposlenim licem. Npr. tokom 2022. godine, zaposli jedno lice koje ima status Kvalifikovanog novozaposlenog lica i zaposli joj jedno lice koje nema taj status. Na dan 31.12.2022. ima dvoje zaposlenih. Ako u toku 2023 sa tim drugim licem se raskine radni odnos gubi se pravo na olakšice za kvalifikovano lice.

 3. Nenad

  Poštovani, konkurisacu kod fonda za inovacionu delatnost za grant, pa me interesuje neke stvari. doo bi trebalo da bude inovaciono preduzece (startap), tako ce biti priznato. Ja kao osnivač ću imati 90 % učešća u privrednom društvu, a još dvoje osnivača po 5 %. U stalnmom radnom odnosu sam u jednom javnom preduzeću na neodređeno. Moj rad, kako razumem u startapu bi mogao da bude samo 30% i bicu jedini zapošljen, drugo dvoje osnivača neće biti zapošljeni u tom doo (startapu). Da li ja imam pravo na olaksice u vidu potpunog oslobađanja od obaveza po pitanju poreza i doprinosa za sebe ( jedinog zapošljenog koji će ujedno biti i direktor) koje se navode svugde gde sam procita? Takođe, da li predstavlja problem što neće biti prihoda već samo rashoda, tj, bice unajmljeno preduzeće koje bi radilo na aplikaciji? hvala unapred

  1. SigmaSolution

   Poštovani,
   vaš rad u startapu je dopunski rad, jer doo osnivate iz radnog odnosa tj. već ste u stalnom radnom odnosu na neodređeno vreme.
   Moje mišljenje je da po tom osnovu ne bi imali pravo na korišćenje olakšica za osnivače inovacionih društava po čl. 21e Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

 4. Milena

  Postovani,
  Zamolicu Vas za pojasnjenje ukoliko za jednog zaposlenog koristimo olaksice utvrdjene u clanu 21v Zakon o porezu na dohodak gradjana da li mozemo za istog zaposlenog koji je na zavodu za zaposljavanje duze od 12 meseci da podnesemo kumulativno i zahtev NSZ-u za subvenciju za kategoriju teze zaposljivih lica?
  Srdacan pozdrav.

  1. SigmaSolution

   Poštovana,
   članom 21v navedeno je i da se olakšica ne može koristiti za lice koje koristi BILO KOJU VRSTU PODSTICAJA koji su uređeni odgovarajućim zakonom. Verovatno je slično uređeno i kod subvencije koja se dodeljuje preko NSZ. Odgovor je, ne možete za istog zaposlenog koristiti oba podsticaja. Preračunajte šta Vam je povoljnije. Samo da podsetim, ako je kojim slučajem zaposleni od 01.01.2019. do 28.02.2022. god. bez statusa osiguranika zaposlenog i dr. da imate i olakšicu iz člana 21z.

 5. Mima

  Postovani,
  Interesuje me da li za povlastice na osnovu Član zakona: 21z/45ž – NOVA olakšica za NOVOZAPOSLENE koji vazi za zaposlene u periodu od 01.03.2022. do 31.12.2022. ima nekih ogranicenja u smislu:
  – duzine rada novo zaposlenog lice (da li postoji vremensko ogranicenje koliko minimalno novozaposleno lice mora da bude u radnom odnosu kod poslodavca) ili
  – broja zaposlenih kod preduzetnika u nekom proteklom periodu (ako ima onda u kom)
  – ili neka druga uslovljenost koja nije navedena kod vas na blogu

  1. SigmaSolution

   Poštovana,
   olakšica predviđena članom 21z Zakona o porezu na dohodak građana RS nema niti jedno ograničenje koje ste pobrojali.
   Vrlo je široko postavljena. U tekstu jedino nije navedeno da se ne može koristiti bilo koja druga olakšica ili državni podsticaj za isto lice.
   Uključujući i naknade koje plaća NSZ. Znači samo ova olakšica po osnovu zaposlenja istog lica. To je generalno pravilo kod svakog podsticaja.
   Ograničenje je i da novozaposleno lice ne može biti lice koje je od 01.01.2019. imalo status korisnika starosne penzije, prevremene starosne ili invalidske penzije. Što znači da je moglo da bude korisnik porodične penzije.
   Nema ograničenja u dužini trajanja radnog odnosa.
   Nema uslova za prethodni broj zaposlenih kod Poslodavca. Niti ograničenje u pogledu smanjenja broja zaposlenih i sl.

 6. jelena

  Postovani,
  Vezano za cl 21d Zakona o porezu na dohodak gradjana, da li imamo pravo na olaksice :
  -vrsimo prijem 2 nova radnika
  -povecavamo broj zaposlenih u odnosu na stanje 31.10.2015.
  -proveli su kod Nacionalne sluzbe 3 meseca
  -radili su povremeno kod nas na odredjeno, kao fizicki radnici
  -u medjuvremenu su stekli status KV radnika i radice na masini kao KV.

  1. SigmaSolution

   Poštovana,
   stav 2 član 21d Zakona o porezu na dohodak građana glasi: “Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.”
   U Vašem pitanju ključno je da li se navedena lica mogu smatrati pripravnicima obzirom da su imaju određeni radni staž, na radnim mestima fizičkih radnika? ili već kako je to definisano u Vašoj Sistematizaciji radnih mesta.
   Postoji jedno mišljenje koje ide Vama u prilog.
   “Članom 47. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može da zasnuje radni odnos s licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom. Odredba ovog stava odnosi se i na lice koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koja je uslov za rad na tim poslovima. Pripravnički staž traje najduže godinu dana, ako zakonom nije drugačije određeno. Za vreme pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.
   Pripravnik koji je proveo određeni period u radnom odnosu obavljajući poslove za koje se zahteva viša stručna sprema ne računa se kao ispunjavanje uslova u smislu člana 47. Zakona kada je reč o obavljanju poslova za koje se zahteva visoka stručna sprema.”
   (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-178/2015-02 od 27.2.2015. godine)

   I na sajtu NSZ kada govore o njihovim subvencijama za zapošljavanje pripravnika navode npr. “Мера приправништва за незапослена лица са средњим образовањем подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено средње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.”

   Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da se lice sa određenom stručnom spremom, koje nema radnog staža u struci koja je predviđena za radno mesto na koje se zapošljava – smatra pripravnikom. Pripravnički staž traje najduže 12 meseci. Važno je da je u Vašim aktima, Sistematizaciji radnih mesta i Pravilniku o radu, uređeno zapošljavanje pripravnika, tražena stručna sprema i definisana radna mesta na koja se mogu zapošljavati pripravnici i drugi uslovi.

   Naravno, uvek možete i najsigurnije je za Vas, da zatražite mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje itd., da li se u Vašem konkretnom slučaju lica koja zapošljavate mogu smatrati pripravnicima.

 7. Nikola

  Poštovani,

  Prvo – vidim da se deo rokova za KNL po ovome vrti oko 30.4.2020. Međutim, kada su KNL inicijalno bili prijavljivani, rok je bio 6.7.2020. zbog vanrednog stanja. Da li i kako taj datum utiče na celokupnu priču iz ovog članka?

  Drugo – ako sam dobro razumeo, ukoliko je DOO zaposlio bivšeg preduzetnika (KNL) u maju ove godine, primenjuju se navedene olakšice umanjene za 3%, jel tako?

  Hvala

  1. SigmaSolution

   Poštovani Nikola,
   produženje roka za sticanje statusa KNL sa 30.04.2020. na 06.07.2020. (60 dana od dana ukidanja vanrednog stanja)
   nema uticaja na nove rokove koji se tiču produženja primene člana 21ž do kraja 2025. godine. Takođe nema uticaja
   ni period (godine) u kojima se primenjuju određeni procenti poreskih oslobođenja. Svi rokovi koji određuju
   “Primenu Do” ostaju nepromenjeni.

   Što se tiče umanjenja postojećih procenata olakšica za 3 procentna poena kod zapošljavanja KNL koje je imalo status
   osiguranika preduzetnika primena je npr. ako je oslobođenje 60% za ova KNL će važiti oslobođenje 57% itd.
   Međutim, lica koja su u periodu 01.01.2019. – 31.12.2021. imala status osiguranika samostalnih delatnosti
   kao preduzetnik, status KNL su sticala zasnivanjem radnog odnosa u periodu 01.01.2022 – 30.04.2022. uz ispunjenje
   ostalih uslova na strani Poslodavca. Proverite da li je radni odnos zasnovan u maju ili pre u kontekstu prava na olakšicu.

 8. Sofija

  Postovani,

  Firma ima ukupno 7 radnika. Koristimo olaksice za 3 kvalifikovana lica. Jedan od nekvalifikovanih je dao otkaz.
  Da li gubimo pravo na olaksice za neko od kvalifikovanih lica i da li imamo rok za zaposlenje novog radnika, kako ne bi izgubili to pravo?

  hvala

 9. Sofija

  Imamo 7 zaposlenih, od toga 3 kvalifikovana po olaksicama(po clanu zakona 21z).
  Jedan od zaposlenih, koji nije kvalifikovan, je dao otkaz, i samim tim nam se smanjuje broj zaposlenih.
  Da li gubimo pravo na olaksice, zbog smanjenja zaposlenih?
  Da li je potrebno nekoga da zaposlimo i u kom vremenskom periodu, kako ne bi izgubili pravo na olaksice?
  I kako se gleda broj zaposlenih, da li na poslednji dan prethodne godine, ili sa poslednjim danom u mesecu, po isplatnim listama-tj zaradama, u slucaju gubljenja prava na olaksice?
  napomena:
  31.12.2020-3 zaposlena(2 kvalifikovana-1 regularni)
  31.12.2021- 6 zaposlena (2 kvalifikovana – 4 regularna)
  31.05.2022- 7 zaposlenih ( 3 kvalifikovana -4 regularna)
  i sada nam odlazi jedan od regularnih-sto znaci da se broj smanjuje na 6.
  Hvala

  1. SigmaSolution

   Poštovana,

   od 01.01.2022. godine, smanjenje broja zaposlenih, i to prestankom radnog odnosa
   lica koje se ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem, se računa u odnosu
   na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine. odnosno za Poslodavce koji započnu
   obavljanje delatnosti posle 31.12.2019. godine, u odnosu na dan 31.12. godine u
   kojoj je započeo obavljanje delatnosti.

   Ako ste osnovani u 2020. godini, ne smete smanjiti broj zaposlenih, prestankom radnog
   odnosa “regularno” zaposlenog, na manje od tri.
   To je bio Vaš broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine.

 10. Dušana

  Poštovani,
  Privredno društvo je na dan 31.12.2019. godine imalo 41 zaposlenog radnika , marta 2020 godine zaposlilo je 5 kvalifikovanih novozaposlenih radnika po čl.21ž ZOP i sa njima na dan zasnivanja radnog odnosa 25.03.2020. godine broj zaposlenih je 49, u martu smo koristili poresku olakšicu za 5 lica , broj zaposlenih na dan 31.03.2020. godine je 49 (41+5+3). U aprilu firmu napušta 6 nekvalifikovanih radnika i broj zaposlenih na dan 30.04.2020. godine je 43 , u aprilu smo koristili olakšicu za 2 lica ( 41+2) , takodje u mesecu maju situacija je nepromenjena. U junu primamo tri nova nekvalifikovana radnika , broj zaposlenih je 46 (41+5), čime su se stekli uslovi za korišćenje subvencije po čl.21ž ZOP za još 3 lica.
  Pitanje : Da li imamo pravo da juna meseca koristimo poreske olakšice za 5 lica, nakon povećanja broja zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.godine (41+5) , preciznije da li je poslodavac ponovo stekao uslov za korišćenje prava na poresku olakšicu za 3 lica za koja je u aprilu to pravo izgubio usled smanjenja broja zaposlenih? (Napomena : Kvalifikovana novozaposlena lica su u kontinuitetu u radnom odnosu od 25.03.2020. godine)
  Srdačan pozdrav!

 11. МАРКО

  Поштовани,

  да ли се икакве олакшице могу остварити на лица запослена после 1.1.2023?

  При томе мислим на тзв. постојећа КНЛ.

  Срдачно,

  1. SigmaSolution

   Poštovani Marko,
   Poslodavac koji je na dan 31.12.2020. imao najviše 30 zaposlenih, može ostvariti
   olakšice i ako zasnuje radni odnos sa postojećim KNL posle 01.01.2023. god.

   1. МАРКО

    Хвала на одговору. То значи да ДОО регистрован у АПР-у 14.11.2022. не може остварити било коју олакшицу ако запосли неког после 01.01.2023?

    1. SigmaSolution

     Poštovani, i poslodavac registrovan u 2022. godini može da koristi olakšicu iz člana 21ž.
     Predviđeno je u istom članu. Uslov je da nema povezana lica i da ne smanjuje broj zaposlenih u odnosu na
     31.12. godine u kojoj je osnovan.

    2. Branislava

     Poštovani,

     Zanima me da li je moguće ostvariti naknadno olakšice za samodoprinos zaposlenog?
     Prošlo je pet meseci od prijave zaposlenog, koji do tada godinu dana bio na birou za zapošljavanje.
     Ugovor je potpisan 01.07.2022.

     Hvala.

     1. SigmaSolution

      Poštovani,

      generalno, ako ostvarujete pravo na olakšicu po osnovu zaposlenja a u momentu isplate zarade niste iskoristili to pravo,
      možete ga naknadno iskoristiti i uraditi ispravke poreskih prijava. Rok zastarevanja je 5 godina.
      Nije mi jasno na koju tačno olakšicu mislite i da li je možda iz nekog razloga izuzetak od generalnog pravila.
      Svaki slučaj zahteva konretnu proveru.

 12. Ana

  Poštovani,
  Koliko se čeka na ostvareni povraćaj, nakon podnetog zahteva za isti?
  Da li je obavezno da se dobije odgovor od poreske?

 13. Ana

  Poštovani, mislim na prvi zahtev gore:
  Član zakona: 21v/45 – “Stara” olakšica – produženo je važenje i u 2022. godini.
  Prijava je podneta 27.09.2022. Nemamo odgovor, a pitam se koliko se čeka na povraćaj ovih 65% od doprinosa, koji su uplaćivani?

  Hvala unapred.

 14. Poštovani,
  U februaru 2020. godine knjigovođa mi je predočio stimulaciju “Oslobađanje po osnovu zarade KNL”. Imali smo jednu kandidatkinju koja je bila na birou kao tehnološki višak i u tom trenutku je imala 52godine (mada to nije bio uslov). Ja sam se složio da apliciramo. Odobrili su nam i od tada koristimo olaksicu. Sada smo imali reviziju olaksice od strane poreske uprave i utvrdili su da nismo imali pravo na nju. Meni je pre svega čudno što nam je neko nju odobrio jer predpostavljam da postoji sistem kontrole ispunjenosti uslova. Naime, zaposlena je kao tehnološki višak koristila 6 meseci u 2019.godini naknadu za slucaj nezaposlenosti sa biroa sto se u resenju iz poreske sluzbe navodi da je na osnovu toga stekla status osiguranika zaposlenog (od 06.04.2019. – 31.10.2019.godine). U objasenju Por.up. resenja stoji da je uslov za KNL da od 01.01.2019 – 31.12. 2019. kandidat nije smeo da ima status osiguranika zaposlenog.
  Zamolio bih Vas za misljenje da li primanjem naknade sa biroa za slucaj nezaposlenosti kandidatkinja stekla status osiguranika zaposlenog bez obzira sto je naknada za slucaj nezaposlenosti?
  Unapred zahvalan!

  1. SigmaSolution

   Poštovani,

   nažalost jeste. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju određeno je ko se smatra osiguranikom zaposlenim.

   Član 11

   Osiguranici zaposleni jesu:

   1) lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u preduzeću, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkih lica (u daljem tekstu: poslodavac), izuzev lica iz člana 12. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

   2) civilna lica na službi u Vojsci Srbije;

   2a) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

   3) izabrana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno naknadu zarade;

   4) lica koja su u skladu sa propisima o radu, u radnom odnosu odnosno zaposlena van prostorija poslodavca;

   5) lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u preduzeću koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;

   6) domaći državljani koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;

   7) (brisana)

   8) strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

   9) lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove, ako nisu osigurani po drugom osnovu;

   10) lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju;

   11) lica za čijim je radom prestala potreba, kao i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju.

 15. Tatjana

  Poštovani,
  imamo zaposlenog koji je ostvarivao pravo na olakšicu po čl. 21ž/45đ koja je važila do 31.12.2022. a sada je dopunjena novim uslovima za nastavak primene do kraja 2025. godine. Naime, zaposleni je pravo na olakšicu ostvario u prethodnoj firmi gde je radio od 01.01.2020. do 28.02.2021. godine ispunjavajući uslov da u 2019. nije bio zaposlen. U ovoj firmi je počeo da radi 01.03.2021. godine, nastavljajući da koristi olakšicu kao KNL, i radi i dalje. Firma ima manje od 30 zaposlenih a imala je isto manje od 30 i na dan 31.12.2020. godine.
  Interesuje me da li imamo pravo da nastavimo korišćenje olakšice za ovog zaposlenog do kraja 2025. godine s obzirom na dodatne uslove?

  1. SigmaSolution

   Poštovana, na osnovu svega što ste naveli imate pravo da nastavite korišćenje olakšice do kraja 2025.godine.
   Vodite samo računa i o uslovu za povećanje broja zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine odnosno na 31.12. prve godine
   osnivanja.

 16. Mara

  Poštovani,

  Prvao: Lice koje je imalo status preduzetnika u periodu od 01.01.2019 do 30.04.2020, a 01.05.2020 zasnovalo radni odnos u DOO, da li je imalo pravo na korišćenje olakšice (Član zakona: 21ž/45đ) do kraja 2022.godine?

  Drugo: I ako je koristio olakšice do 2022. da li ima pravo na produžetka do 2025. sa umanjenjem od 3 procentna poena ili bez umanjenja?

  Unapred zahvalna

  1. SigmaSolution

   Poštovana,
   uslov da, lica koja su imala status osiguranika preduzetnika, steknu status Kvalifikovanog nezaposlenog lica (KNL)
   po čl. 21ž/45đ je bio da u periodu 01.01. do 30.04.2020. zasnuju radni odnos kod poslodavca ili kao osnivač u
   svom privrednom društvu.
   Status osiguranika preduzetnika mogli su da imaju celo vreme u 2019. godini i do 30.04.2020. godine.
   Posle toga status KNL mogla su da steknu lica koja nisu imala status osiguranika zaposlenog i osiguranika zaposlenog člana privrednog društva tokom 2019 i do 30.04.2019. Oni su mogli da zasnuju radni odnos do kraja 2020. godine.
   Preduzetnik koji je zasnovao radni odnos posle 30.04.2020. godine nije imao pravo da koristi ovu olakšicu.

Ostavite odgovor

10 + 15 =