BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Poreske olakšice na zarade zaposlenih u 2022. godini

Sigma Solution > Blog > Poreske olakšice na zarade zaposlenih u 2022. godini

Za određene kategorije novozaposlenih lica i pod uslovima koji važe za poslodavce, u Republici Srbiji je propisano više poreskih olakšica. Ostvaruju se na principu refundacije (povraćaja) ili oslobođenja (u potpunosti ili delimično) plaćanja poreza na zarade i socijalnih doprinosa.

Olakšice su propisane Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakonom o socijalnim doprinosima i drugim podzakonskim aktima, koji bliže uređuju postupke i ostvarivanje prava.

Najnovije izmene oba zakona objavljene su u Službenom glasniku RS 118/2021 koji stupa na snagu 17.12.2022. god. a primenjuju se od 01.01.2022. god. Za dve dopune zakona, kojima se uvode nove olakšice, propisana je primena od 01.03.2022. god.

U pregledu koji sledi, pod članovima zakona su navedeni članovi iz Zakona o porezu na dohodak građana/Zakon o socijalnim doprinosima.

Pregled je sačinjen na osnovu navedenih propisa i važeći je od 01.01.2022. godine.

Pod novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je Poslodavac zaključio Ugovor o radu i koji je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u CROSO.

Zajedničko za sve je, da se pod novozaposlenim licem ne smatra lice koje je bilo zaposleno kod poslodavca koje je povezano lice sa poslodavcem kod kojeg se zasniva radni odnos, ili bi bilo povezano lice da nije prestalo da postoji.

Moguće je koristiti samo jednu izabranu olakšicu tokom celog perioda korišćenja.

Član zakona: 21v/45 – “Stara” olakšica – produženo je važenje i u 2022. godini

Novozaposleno lice:

 • 6 meseci prijavljeno kao nezaposleno lice kod NSZ, bez prekida
 • 3 meseca, je uslov, za pripravnika

Poslodavac:

 • Pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik

Uslov:

 • Zasnivanjem radnog odnosa povećava se broj zaposlenih u odnosu na 31.03.2014. godine*

*ako je Poslodavac osnovan posle 31.03.2014. god. uslov je da je broj zaposlenih povećan u odnosu na 31.12. prve godine osnivanja

Olakšica:

Povraćaj plaćenih davanja i to:

 • 65% poreza i doprinosa za broj novozaposlenih lica od 1 do 9
 • 70% poreza i doprinosa za broj novozaposlenih lica od 10 do 99
 • 75% poreza i doprinosa za najmanje 100 novozaposlenih lica

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2022. godine

Član zakona: 21d/45v – “Stara” olakšica koja se primenjuje i u 2022. godini

Novozaposleno lice:

 • 6 meseci prijavljeno kao nezaposleno lice kod NSZ, bez prekida
 • 3 meseca, je uslov, za pripravnika

Poslodavac:

 • Mikro i malo pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik

*Ako se zaposli samo jedno lice a u narednom periodu drugo, korišćenje je moguće za oba lica tek po zasnivanju radnog odnosa sa drugim novozaposlenim licem

Uslov:

 • Zaposlenje najmanje 2 nova lica*
 • Povećava se broj zaposlenih u odnosu na 31.10.2015. godine najmanje za dva

Olakšica:

Povraćaj plaćenih davanja i to:

 • 75% poreza i doprinosa

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2022. godine

Član zakona: 21ž/45đ – Olakšica za kvalifikovane novozaposlene koja važi do 31.12.2022. god. dopunjena je dodatnim uslovima za nastavak primene do 31.12.2025. god.

Kvalifikovano novozaposleno lice:

 • u periodu 01.01.2019. – 31.12.2019. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika člana privrednog društva.(1)
 • u periodu 01.01.2019. – 30.04.2020. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika niti osiguranika člana privrednog društva. (2)

Poslodavac (3):

 • Pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik
 • Predstavništvo
 • Ogranak stranog pravnog lica
 • Fizičko lice

koji u bilo kom trenutku od 01.01.2020. do 31.12.2022. zaposli kvalifikovano novozaposleno lice.

*Uslov se ispunjava zaposlenjem kod Poslodavca (3) ili kod drugog poslodavca

U PRIMENI JE DO 31.12.2022.

Uslov za sticanje statusa Kvalifikovanog novozaposlenog lica:

 • Zasnovan radni odnos u periodu od 01.01.2020. – 30.04.2020. god. (1) *
 • Zasnovan radni odnos u periodu od 01.05.2020. – 31.12.2020. god. (2) *

Olakšica:

Oslobođenje od plaćanja obračunatih dažbina i to:

 • 70% poreza i 100% doprinosa, za zarade isplaćene od 01.01.2020 – 31.12.2020.
 • 65% poreza i 95% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2021. – 31.12.2021.
 • 60% poreza i 85% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2022. – 31.12.2022.

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2022. godine

*Uslov je i da se poveća broj zaposlenih u odnosu na broj 31.12.2019. godine ili na 31.12. godine u kojoj se započne obavljanje delatnosti.

Pod zasnivanjem radnog odnosa misli se i na osnivača privrednog društva koji u svom društvu zasnuje radni odnos.

DODATNI USLOVI

Postojeće Kvalifikovano novozaposleno lice (KNL):

 • u periodu 01.01.2019. – 31.12.2019. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika člana privrednog društva a zasnovalo je radni odnos u periodu od 01.01.2020. – 30.04.2020.
 • u periodu 01.01.2019. – 30.04.2020. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika niti osiguranika člana privrednog društva a zasnovalo je radni odnosa u periodu od 01.05.2020. – 31.12.2020.

(Novo) Kvalifikovano novozaposleno lice:

 • u periodu 01.01.2019. – 31.12.2021. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika člana privrednog društva, a imalo je status osiguranika preduzetnika (1)

Poslodavac koji je na dan 31.12.2020. god. imao najviše 30 zaposlenih (2) :

 • Pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik
 • Predstavništvo
 • Ogranak stranog pravnog lica
 • Fizičko lice

i koji u bilo kom trenutku od 01.01.2020. do 31.12.2022. zaposli kvalifikovano novozaposleno lice.

*Uslov je i da se poveća broj zaposlenih u odnosu na broj 31.12.2019. godine ili na 31.12. godine u kojoj se započne obavljanje delatnosti.

PRIMENA JE OD 01.03.2022.

Poslodavac (2) koji u bilo kom trenutku u periodu, sa KNL:

 • 01.01.2020. – 31.12.2021. god. ima zasnovan radni odnos*
 • 01.01.2022. – 31.12.2025. god. zasnuje radni odnos* i
 • Zasnuje radni odnos u periodu od 01.01.2022. – 30.04.2022. god. (1)*

Olakšica:

Oslobođenje od plaćanja obračunatih dažbina i to:

 • 60% poreza i 85% doprinosa, za zarade isplaćene od 01.01.2022 – 31.12.2022.
 • 50% poreza i 75% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2023. – 31.12.2023. *
 • 40% poreza i 65% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2024. – 31.12.2024.*
 • 30% poreza i 55% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2025. – 31.12.2025. *

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2025. godine

(1) za ex preduzetnike olakšice se umanjuju za 3 procentna poena.

*Ima pravo i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31.12.2021. god. ukoliko u periodu korišćenja oslobođenja nema povezana lica. Ako ih stekne, gubi pravo od momenta sticanja.

*Uslov se ispunjava zaposlenjem kod Poslodavca (1) ili kod drugog poslodavca koji na dan 31.12.2020. ima najviše 30 zaposlenih

Pod zasnivanjem radnog odnosa misli se i na osnivača privrednog društva koji u svom društvu zasnuje radni odnos.

Član zakona: 21z/45ž – NOVA olakšica za NOVOZAPOSLENE

Novozaposleno lice:

 • lice koje u periodu 01.01.2019. – 28.02.2022. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika niti osiguranika osnivača privrednog društva
 • steklo je status osiguranika zaposlenog ili osiguranika zaposlenog osnivača u periodu 01.03.2022. – 31.12.2022. *
 • mesečna zarada>76.500 dinara (bruto1).

Poslodavac (1):

 • Pravno lice
 • Preduzetnik
 • Preduzetnik paušalac
 • Preduzetnik poljoprivrednik
 • Predstavništvo
 • Ogranak stranog pravnog lica

Olakšica:

Oslobođenje od obaveze plaćanja i to:

 • 70% poreza iz zarade
 • 100% doprinosa

Rok važenja: za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2024. godine

* kod Poslodavca (1) ili drugog poslodavca

PRIMENA JE OD 01.03.2022.

Član zakona: 21g/45b – olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Novozaposleno lice sa invaliditetom

 • koje poseduje pravno – medicinski validnu dokumentaciju

Poslodavac – svi osim :

 • Državni organi i organizacije
 • Javna preduzeća
 • Javne službe
 • Drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici

PRIMENA SE NASTAVLJA , bez izmena.

Olakšica:

Oslobođenje od obaveze plaćanja i to:

 • 100% poreza iz zarade
 • 100% doprinosa

Rok važenja: tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa

Član zakona: 21e/45d – olakšica za zapošljavanje osnivača inovacionih društava

Osnivač zaposlen u svom društvu:

 • Zasnovan radni odnos u društvu
 • Osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela

Poslodavac :

 • Novoosnovano privredno društvo
 • Obavlja inovacionu delatnost
 • Nema povezana lica
 • Ako osnivač(i) imaju povezana lica uslov je da se ne ostvaruje više od 30% ukupnog prihoda od tih lica

PRIMENA SE NASTAVLJA I NA BUDUĆA OSNOVANA PRIVREDNA DRUŠTVA. (brisano je da važi samo za privredna društva osnovana do 31.12.2021.)

Olakšica:

Oslobođenje od obaveze plaćanja i to:

 • 100% poreza iz zarade
 • 100% doprinosa

Period važenja: 36 meseci od dana osnivanja privrednog društva

Uslov:

 • zarada do 150.000 mesečno (bruto 1)
 • ako se isplaćuje veća zarada, iznos preko 150.000 oporezovan je u skladu sa propisima

Član zakona: 21i/45z – NOVA olakšica koja se primenjuje na zarade lica angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja

Zaposleni:

 • Neposredno angažovani na poslovima R&D
 • NE i poslovi direktnog ili indirektnog nadzora ili podrške

Poslodavac :

 • Pravno lice
 • U okviru svoje delatnosti obavlja istraživanje i razvoj (R&D)
 • R&D sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo nad nastalom nematerijalnom imovinom
 • NE važi za R&D u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji

PRIMENA JE OD 01.03.2022.

Olakšica:

Oslobođenje od obaveze plaćanja i to:

 • 70% poreza iz zarade
 • 100% doprinosa

Period važenja: Sve vreme trajanja projekta R&D

ISTRAŽIVANJE: originalno i planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja

RAZVOJ: primena rezultata istraživanja, drugog naučnog dostignuća ili dizajna u cilju proizvodnje novih ili značajno poboljšanih MATERIJALA, UREĐAJA, PROCESA, SISTEMA ili USLUGA pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Ukratko su predstavljene sve poreske olakšice za zapošljavanje, kako bi se mogli odrediti za koje olakšice ispunjavate uslove i koja je najisplativija za Vas. U svakom slučaju, potrebno je upoznati se sa celim tekstom propisa odnosno člana Zakona o porezu na dohodak građana koji ispunjavate. Takođe za pojedine olakšice propisani su i podzakonski akti kojim se detaljnije uređuje primena.

U vezi člana 21ž, kojim je uređena poreska olakšia za Kvalifikovana novozaposlena lica, možete pročitati naš članak iz perioda kada je uveden ovaj podsticaj. Izmene i dopune su sadržajne i posvetićemo poseban članak samo ovoj poreskoj olakšici.

Sigma Solution pruža usluge poreskog savetovanja. Zakažite Vaš termin preko kontakt forme na sajtu ili na mejl office@sigmasolution.rs

Izvor: Baza propisa ParagrafLex