BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Olakšice za zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

Sigma Solution > Blog > Olakšice za zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o socijalnim doprinosima, krajem 2021. godine, uvedene su i dodatne olakšice na plaćanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Jedna od njih je uređena u članu 21i a odnosi se na poreska oslobođenja po osnovu zarada zaposlenih na poslovima istraživanja i razvoja.

Olakšica se primenuje od 01.03.2022. godine.

Poslodavac – pravno lice, koje u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja.

Istovremeno, članom 45z Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje, poslodavac se oslobađa i obaveze plaćanja 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, pod istim uslovima.

Obratite pažnju na ključne reči.

 • Odnosi se na poslodavce pravna lica.
 • Važi za poslodavce koji istraživanje i razvoj obavljaju u okviru svoje delatnosti i na teritoriji Republike Srbije.
 • U samom obračunu bruto zarade, porez i doprinosi se obračunavaju i čine bruto zaradu zaposlenog ali poslodavac se oslobađa plaćanja 70% obračunatog poreza i 100% svih obračunatih doprinosa.
 • Odnosi se na zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja.
 • Na zarade ovih zaposlenih obračunavaju se puni porez i doprinosi ali se plaća samo 30% poreza.

Oslobođenje se primenjuje samo na deo zarade koji je srazmeran vremenu koje je to lice provelo na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Ograničenje je uvedeno i za vrstu angažovanja na poslovima istraživanja i razvoja.

Primenjuje se samo na zarade lica koja rade na sprovođenju projekta na način da su neposredno uključeni u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih procesnih ili tehničkih problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom istraživanja i razvoja. Tako se neposrednim angažovanjem NE SMATRAJU aktivnosti povezane sa direktnim ili indirektnim nadzorom nad sprovođenjem projekta ili aktivnosti podrške u vezi sa sprovođenjem projekta.

Olakšica se primenjuje na zarade lica sa kojima je poslodavac zaključio Ugovor o radu. Ugovor o radu može biti zaključen i na određeno i na neodređeno vreme. Takođe, nije od značaja da li je ugovor o radu zaključen na puno ili nepuno radno vreme.

Vreme trajanja primene olakšice ograničeno je vremenom trajanja projekta na kojem zaposleni obavlja poslove istraživanja i razvoja.

Dodatni uslovi:

 • Poslodavac istraživanje i razvoj sprovodi za svoj račun i zadržava vlasništvo na nematerijalnoj imovini koja može nastati istraživanjem i razvojem;
 • Ne primenjuje se na zarade isplaćene zaposlenima angažovanim na aktivnostima istraživanja u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji;
 • Poslodavac ne može ostvariti ovo pravo, ako za isto lice koristi bilo koju drugu vrstu podsticaja po osnovu zasnivanja radnog odnosa, koji su uređeni odgovarajućim zakonom.

Ali dozvoljeno je korišćenje ove olakšice i istovremeno korišćenje poreske olakšice dvostrukog priznavanja troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Efekti kod obveznika koji primenju obe olakšice:

1. Zarada zaposlenih na poslovima istraživanja i razvoja priznaju se kao trošak u Bilansu uspeha u iznosu preostalom nakon primene olakšice. (Neto zarada + 30% obračunatog poreza)

2. Zatim se drugi put, u istoj vrednosti kao pod 1., kao rashod priznaje u Poreskom bilansu i umanjuju oporezivu dobit iz Bilansa uspeha.

3. Treći efekat, kroz poresku olakšicu o kojoj ovde govorimo, je uticaj na novčane tokove kroz smanjenje novčanih odliva.

Primena člana 21i. detaljnije je uređena Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju.

Pravilnikom je dalje uređene sledeće:

 • Pravo na olakšicu Poslodavac ostvaruje isključivo po osnovu projekata istraživanja na kome najmanje 90% svih zaposlenih na istraživanju i razvoju, svoje aktivnosti na sprovođenju projekta obavljaju na teritoriji Republike Srbije.
 • Projekat će se smatrati obavljenim na teritoriji Republike Srbije i ukoliko se neki njegovi delovi obavljaju van teritorije Republike Srbije, pod uslovom da je izmeštanje aktivnosti istraživanja i razvoja van teritorije Republike Srbije uzrokovano posebnim fizičkim, geografskim, odnosno prirodnim faktorima koje nije moguće obezbediti na teritoriji Republike Srbije.
 • Poslodavac može da koristi olakšicu samo ako istraživanje i razvoj sprovodi za svoj račun a uspešnim okončanjem aktivnosti istraživanja i razvoja postaje vlasnik nematerijalne imovine nastale tim aktivnostima istraživanja i razvoja. Poslodavac koji obavlja uslužno istraživanje i razvoj nema pravo na korišćenje olakšice.
 • Nema pravo na korišćenje ovog poreskog oslobođenja niti poslodavac, pravno lice, osnovano u inostranstvu, ogranak ili predstavništvo stranog pravnog lica u Republici Srbiji.

Pravilnikom su detaljnije opisane aktivnosti koje se smatraju neposrednim angažovanjem na ovim poslovima kao i aktivnosti za koje se olakšica ne bi mogla koristiti (direktni ili indirektni nadzor nad projektom i aktivnosti podrške). Takođe, detaljno su propisane evidencije koje je potrebno uspostaviti i voditi po svakom zaposlenom za koje se koristi olakšica, kao i šta se (ne)uračunava u zaradu u smislu primene ovog propisa.

Pored propisanih evidencija o radnom vremenu i zaradi, Poslodavac je dužan da za svaki pojedinačni projekat ima i sledeću dokumentaciju:

1) opis (specifikaciju) projekta sa posebno istaknutim ciljevima projekta, planiranim fazama projekta, kao i planiranim aktivnostima u okviru svake od faze projekta, sa mišljenjima stručnjaka koji su zaduženi za realizaciju projekta (uključujući i mišljenja stručnjaka – zaposlenih koji će raditi na projektu);

2) godišnji budžet projekta i ukupan budžet projekta koji je odobren od strane organa upravljanja poslodavca, uz projekcije karakteristika/rezultata koje se od konkretnog projekta očekuju;

3) godišnji izveštaj o odstupanju od budžeta;

4) izveštaj zaposlenog na istraživanju i razvoju, dostavljen u papirnom ili elektronskom obliku, koja sadrži specifikaciju o ukupnom radnom vremenu i radnom vremenu koje je proveo na neposrednom obavljanju poslova istraživanja i razvoja u određenom mesecu, na projektu ili projektima (specifikacija bi trebalo da sadrži podatak za svaki projekat zasebno ukoliko je radio na više projekata u određenom mesecu);

5) izveštaj o stanju, odnosno rezultatima projekta prema istaknutim ciljevima projekta u skladu sa dokumentacijom iz tačke 1), uključujući i razloge za odustanak od projekta ili neuspeh projekta, potpisan od strane zakonskog zastupnika poslodavca;

6) potpisanu izjavu zakonskog zastupnika poslodavca, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su podaci iz drugih propisanih evidencija (o radnom vremenu i zaradi) potpuni i istiniti, kao i da najmanje 90% svih zaposlenih koji su angažovani na poslovima istraživanja i razvoja svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Republike Srbije;

7) potpisanu izjavu zaposlenog na istraživanju i razvoju, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su podaci iz izveštaja o radnom vremenu, potpuni i istiniti.

Prilikom obračuna zarada, posebno se vrši obračun za deo zarade ostvaren na poslovima istraživanja i razvoja, u skladu sa Pravilnikom, a posebno za preostalu zaradu ostvarenu na drugim radnim zadacima. U skladu sa dva odvojena obračuna podnose se i odvojene poreske prijave PPP-PD.

Šifra vrste prihoda za deo zarade na koji se primenjuje ova olakšica je 1 01 101 38 0.

Pregled svih poreskih olakšica na zarade zaposlenih možete pročitati u našem članku na linku:


Ukoliko su Vam potrebne stručne usluge za korišćenje ove poreske olakšice ili bilo koje druge, kao i odgovor na Vaše poreske nedoumice, pišite nam na office@sigmasolution.rs