BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

IPARD Mera 7 – Ruralni turizam

Sigma Solution > Vesti > IPARD Mera 7 – Ruralni turizam

Usvojen je Pravilnik o o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, kojim se regulišu podsticaji u ruralni turizam. Pravilnik je donesen 25. maja 2020.god. i tokom juna se očekuje objava prvog javnog poziva za podnošenje zahteva za odobrenje projekata iz ove oblasti .

Ko može da ostvari pravo na podsticaje za investicije i troškove u sektoru ruralnog turizma :

1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice

Osnovni dodatni uslovi:

1) investicija treba se nalazi u ruralnom području; Obavezno proverite na linku i to, da MESTO ULAGANJA NIJE NA LISTI (lista je sa mestima van ruralnog područja):

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/prilog-2-lista-nas.-mesta.pdf

2) ) podnosilac zahteva ne može biti u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica

3) ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, koje podnosilac ima na teritoriji Republike Srbije, nije veći od 30, (za lica koja već obavljaju ugostiteljsku delatnost), uključujući i novu investiciju.

4) katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije treba da je vlasništvu, odnosno suvlasništvu, podnosioca zahteva

5) objekat koji je predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje treba da je vlasništvu podnosioca zahteva;

6) u slučaju preduzetnika ili privrednog društva, objekat koji je predmet investicije u opremanje treba da je njihovom vlasništvu, ili da ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, na osnovu ugovora sa: fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

7) ne može biti preduzeta nijedna radnja vezana za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;

8) za objekat koji je predmet investicije u izgradnju treba da se ima odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja itd.

Pobrojani su osnovni zahtevi, kako bi se zainteresovani odredili u odnosu na njih.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, umanjenom za iznos PDV.

Najmanji iznos IPARD podsticaja je 5.000 evra, a najviši 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja iz Mere 7 u vrednosti do 400.000 evra, i to kroz najviše tri projekta, u periodu sprovođenja IPARD programa.

  • Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za: poreze, carine, polovne mašine i opremu, troškove špedicije, puštanja u rad, kao i za druge operativne troškove
  • Nova oprema, mašina, odnosno mehanizacija jeste oprema, mašina, odnosno mehanizacija proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu;
  • Sva plaćanja treba da su izvršena bezgotovinski preko računa. Izuzeci postoje za korisnike fizička lica.
  • Izgradnja jeste izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija, odnosno investiciono održavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

Investicija treba da je plaćena u potpunosti pre podnošenja zahteva za refundaciju 65% prihvatljivih troškova. Dostupne su šeme finansiranja preko banaka na osnovu odobrenog projekta od strane Uprave za agrarna plaćanja. Po uplati granta, vrši se vraćanje dela kreditnih sredstava a ostatak se otplaćuje u skladu sa ugovorom sa bankom.

Sva dokumenta su objavljena na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Pozivamo zainteresovane da se jave što pre, pre objave poziva za konkurisanje, kako bi se sagledale mogućnosti i projekat izradio kvalitetno i na vreme.