BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Pomoć privredi – Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Sigma Solution > Blog > Pomoć privredi – Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Program ekonomskih mera Vlade Republike Srbije za pomoć privredi u cilju smanjenja negativnih efekata pandemije corona virusa konkretizovan je donošenjem dve uredbe koje su objavljene 10.aprila 2020 u Službenom glasniku 54/2020 i stupaju na snagu danom objave.

Donesena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19. Druga Uredba tiče se finansijske podrške za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva i biće tema odvojenog teksta u okviru Bloga.

Pod fiskalnim pogodnostima smatra se odlaganje plaćanja određenih javnih prihoda do 04. januara 2021. Dodatno, data je mogućnost da se tada dospele obaveze plate na najviše 24 rate, bez kamate.

Direktna davanja su bespovratna novčana sredstva za isplatu zarada i to tri minimalne neto zarade po zaposlenom, pod određenim uslovima.

I Ko ima pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja?

Mere se odnose na SVE PRIVREDNE SUBJEKTE U PRIVATNOM SEKTORU (koji nisu na Spisku korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstva (SL.glasnik RS 93/19) i to:

1. Rezidentna PRAVNA LICA, u smislu Zakona o porezu na dobit

2. Rezidentni PREDUZETNICI, u smislu Zakona o porezu na dohodak građana. U daljem tekstu pod preduzetnicima podrazumevamo sve kategorije: preduzetnici koji vode knjige (bilo da su se opredelili na isplatu lične zarade ili ne), “paušalci”, poljoprivrednici registrovani kao preduzetnici i preduzetnici druga lica)

3. OGRANCI I PREDSTAVNIŠTVA stranih pravnih lica.

II Posebni uslovi
 • Za sve privredne subjekte – da NISU SMANJIVALI BROJ ZAPOSLENIH ZA VIŠE OD 10% u periodu od 15. MARTA – 10. APRILA 2020. U smanjenje broja zaposlenih ne računaju se zaposleni na određeno vreme sa kojima je ugovor o radu zaključen pre 15. marta 2020, a trajanje ugovora se završava u periodu 15. mart – 10. april 2020. Druga izuzeća se ne pominju. (Otkaz od strane zaposlenog itd.). Dodali bi odmah, da smanjenje broja zaposlenih u istom procentu, ne sme da usledi sve do kraja oktobra jer bi se time izgubilo pravo na korišćenje. O tome više u delu Gubitak prava.
 • Dodatni uslov, pored uslova pod rb.1. je za PREDUZETNIKE – da nisu registrovali PRIVREMENI PRESTANAK obavljanja delatnosti PRE 15. MARTA 2020.god.
 • Pravo mogu da koriste privredni subjekti REGISTROVANI PRE 15. MARTA 2020. odnosno koji su postali obveznici PDV pre tog roka.
III Fiskalne pogodnosti – odlaganje plaćanja javnih prihoda
Pregled javnih prihoda čije se plaćanje odgađa
Porezi i doprinosi za mesec mart, april i maj 2020. odnosno april, maj i jun 2020. za one obveznike koji su isplatili ove obaveze za mesec mart (delimično ili u celosti) pre stupanja na snagu Uredbe (10. april 2020.) Produženje roka plaćanja za poreze i doprinose na sledeće isplate (isplaćuje se samo neto):
– zarade
– naknade zarada
– lične zarade preduzetnika
Akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec mart, april i maj 2020.god. (dospeće ovih obaveza je 15. april, 15. maj i 15. jun 2020)
– preduzetnici koji vode poslovne knjige
– paušalci
preduzetnici na ličnoj zaradi – akontacije poreza
Akontacije poreza na dobit pravnih lica za:
– mart
– april
– maj 2020
(koje dospevaju za plaćanje 15.april, 15. maj i 15. jun 2020)

Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, kao i odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica ne odnosi se na velika pravna lica: banke, društva za osiguranje i reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoce finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca.

1. Porezi i doprinosi na zarade, naknade zarada i lične zarade preduzetnika za tri meseca
 • Pomera se rok plaćanja za obaveze iz naslova koje isplaćuju svi privredni subjekti u privatnom sektoru, (pravna lica, preduzetnici, ogranci i predstavništva stranih lica)
 • Plaćanje se ODLAŽE najduže do 04. JANUARA 2021.
 • Obveznici koji se odluče na korišćenje ove pogodnosti prilikom isplate prve sledeće zarade, naknade zarada i lične zarade u obrascu PPP-PD na rednom broju 1.4. datum plaćanja, uneće datum 04. januar 2021. U svemu ostalom PPP-PD sadrži redovne podatke. Obveznici će obračunati i iskazati celokupan obračun davanja na zarade (odnosno na naknade zarada ili ličnu zaradu tj. sve pripadajuće poreze i doprinose. Tako će postupiti kod podnošenja poreske prijave za sva tri meseca (mart, april i maj odnosno april, maj i juni 2020). Unošenjem 04. januara 2021. kao datuma plaćanja, automatski se odlaže plaćanje poreza i doprinosa do tog roka.
 • Unošenje roka dospeća obaveza 04. januar 2021 godine je i USLOV za korišćenje DIREKTNE POMOĆI (bespovratnih novčanih sredstava)
 • Odlaganje se primenjuje samo na prihode iz radnog odnosa. Iz tog razloga potrebno je posebno podneti obrazac PPP-PD za prihode iz radnog odnosa i PPP-PD za prihode van radnog odnosa. (privremeni i povremeni poslovi itd.)
 • Porezi i doprinosi čiji je rok plaćanja pomeren na najdalje 04. januar 2021, neće morati da se plate u celosti odjednom, nego je propisana mogućnost plaćanja na 24 jednake mesečne RATE, BEZ plaćanja KAMATE. Prva rata bi dospevala u januaru 2021 godini. Postupak i način plaćanja na rate nije propisan ovom Uredbom. Naknadno će se urediti od strane Ministarstva finansija.
 • Unošenjem roka za dospeće 04. januar 2021 u polje 1.4. obrasca PPP-PD. obveznici se istovremeno kvalifikuju i za korišćenje direktne pomoći.
 • Rok 04. januar 2021 je krajnji rok za izmirenje odloženih obaveza. Iste je moguće platiti i ranije, iz više puta ili kako god to Isplatiocima odgovara. Preostali dug na dan 04. januar 2021 moći će da se otplati u ratama.

Poslodavaci koji ne žele da odlažu plaćanje ovih obaveza posle 2020 treba da imaju na umu da je 04. januar 2021 krajnji rok za plaćanje poreza i doprinosa za ova tri meseca. Doprinosi čije se plaćanje odlaže (ili se dodatno od 2021 plaćaju na rate), smatraće se plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava za slučaj nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom .

2. Akontacije poreza na dobit i poreza na prihode preduzetnika za mart, april i maj 2020
 • Akontacije poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak preduzetnika, za navedene mesece mogu se odložiti do PREDAJE KONAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DOBIT za 2020 odnosno konačne poreske prijave za porez na prihode od samostalne delatnosti.
 • Akontacije dospevaju na plaćanje 15. aprila, 15. maja i 15. juna
 • Krajnji rok plaćanja ove tri odložene akontacije poreza na dobit je datum predaje PDP obrasca za 2021 (kraj juna 2021). Krajnji rok plaćanja ovih akontacija za porez na dohodak preduzetnika je datum predaje PPDG_1S obrasca za 2020 (15. april 2021). Posle tog roka obveznik će imati pravo da odložene obaveze plati na najviše 24 mesečne jednake rate bez obračuna kamate.
 • Izuzetak su preduzetnici PAUŠALCI kojima je dospelost ove tri akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti 04. JANUAR 2021 (iz razloga što ne vode poslovne knjige i nemaju konačan obračun za prethodnu godinu) nakon čega mogu da iste odlože na najviše 24 mesečne rate, bez kamate.
 • Postupak i način odlaganja za ove pogodnosti će se naknadno urediti.
IV Direktna davanja

Direktna davanja su bespovratna sredstava koje dobijaju privredni subjekti u visini minimalne neto zarade za mart 2020, po zaposlenom i to za tri meseca. Iznos minimalne neto zarade za mart je 30.367 RSD. (za pun fond časova rada). Izuzetak su velika pravna lica koja dobijaju 50% “minimalca” za određene kategorije zaposlenih. Razvrstavanje privrednih subjekata vršiće se na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. Lica osnovana tokom 2019 i 2020 smatraće se malim pravnim licima.

1. Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica

Pravo se ostvaruje za sve zaposlene sa kojima je zaključen Ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, na puno kao i na nepuno radno vreme.

Pravo ostvaruju i svi preduzetnici sa sebe lično, bez obzira da li imaju zaposlene ili ne. Ne važi za ona lica koja su samostalnu delatnost registrovali iz radnog odnosa ili su korisnici penzije. To znači da se odnosi na sve preduzetnike koji su preko svoje samostalne delatnosti primarno socijalno osigurani, bez obzira da li doprinose plaćaju na ličnu zaradu, na ostvarenu dobit ili po rešenju Poreske uprave u slučaju paušalaca.

Isplata iz budžeta je planirana po sledećoj dinamici:

 • Maj 2020. – u visini minimalne neto zarade za mart 2020. pomnoženoj sa brojem zaposlenih sa punim radnim vremenom iz podnetog obrasca PPP-PD za mart 2020.
 • Jun 2020. – u visini minimalne neto zarade za mart 2020. pomnoženoj sa brojem zaposlenih sa punim radnim vremenom iz podnetog obrasca PPP-PD za april 2020.
 • Jul 2020. – u visini minimalne neto zarade za mart 2020 pomnoženoj sa brojem zaposlenih sa punim radnim vremenom iz podnetog obrasca PPP-PD za maj 2020.
 • Broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom uvećava ukupan broj zaposlenih srazmerno ugovorenom procentu angažovanja u odnosu na puno radno vreme, što se utvrđuje iz PPP-PD
 • Ukupna vrednost direktne pomoći je 91.101 RSD po zaposlenom (koji imaju pun fond časova za mesece mart, april i maj). Vrednost je srazmerna manja za manji fond časova provedenih na radu.
 • Pravo na minimalnu zaradu po zaposlenom, ne ostvaruje se za zaposlene čija se zarada odnosno naknada zarade isplaćuje na teret drugih isplatilaca (bolovanja na teret Fonda zdravstvenog osiguranja itd.)
2. Velika pravna lica
 • Mogu da ostvare pravo na 50% minimalne neto zarade za mart 2020 po zaposlenom, sa punim radnim vremenom, za koje je doneto rešenje o prekidu rada u skladu sa čl. 116 ili čl. 117 Zakona o radu, počev od 15. marta 2020. i za koje je poslodavac podneo obrazac PPP-PD.
 • Pravo na 50% minimalne neto zarade ostvaruje se i za zaposlene sa nepunim radnim vremenom, na isti način opisan za prethodnu grupu poslodavaca.
 • Dinamika isplate je identična kao kod mikro, malih i srednjih pravnih lica
 • Spisak lica za koje se ostvaruje pravo dostavlja se na Obrascu (koji će biti naknadno propisan) u papirnom obliku nadležnoj Poreskoj upravi i Upravi za trezor najkasnije do 20-og u mesecu za sledeći mesec.
 • Pravo na uplatu bespovratnih novčnih sredstava nemaju velika pravna lica: banke, društva za osiguranje i reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoce finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca.
V Prihvatanje mera
 • Korišćenje direktne pomoći u vidu minimalne neto zarade po zaposlenom uslovljeno je korišćenjem pogodnosti u vidu odlaganja plaćanja navedenih fiskalnih davanja. Izjašnjavanjem za prvu pogodnost kvalifikujete se i za drugu. Ako se ne izjasnite za odlaganje plaćanja (unošenjem 04. januara 2021 u rubriku rok plaćanja) nećete moći koristiti bespovratna sredstva direktne pomoći.
 • Prihvatanje mera vrši se prilikom isplate PRVE SLEDEĆE ZARADE, na taj način što se u PPP-PD koji se podnosi tom prilikom, u polje rok plaćanja obaveza upisuje 04. januar 2021.
 • Uredbom je dalje propisano da se fiskalne pogodnosti i direktna davanja ostvaruju za sva tri meseca ako se prvi PPP-PD sa rokom plaćanja 04. januar 2020 dostavi DO KRAJA APRILA. Za dva meseca ako se dostavi do kraja maja i samo za jedan mesec ako se dostavi do kraja juna.

Ovaj deo ima smisla za poslodavce koji su prvi put zasnovali radni odnos u aprilu recimo, podnose PPP-PD u maju i prijavljuju se za korišćenje mera. Ima smisla i za one poslodavce koji isplatu zarada za mart vrše posle stupanja Uredbe na snagu. Oni će svakako podneti do kraja aprila potreban obrazac.

Šta to znači za privredne subjekte koji su isplatili martovsku zaradu? I koji će prolongirati plaćanje obaveza za poreze i doprinose za obračun zarada za april, maj i juni. Proističe, da će se poreska prijava PPP-PD za mesec april morati podneti do kraja aprila da bi se ostvarile fiskalne pogodnosti i direktna davanja za tri meseca.

U praksi to bi finkcionisalo na sledeći način:

 • Poslodavci koji posle stupanja na snagu uredbe, 10.april 2020. isplaćuju zaradu za mesec mart 2020, podnose PPP-PD obrazac i upisuju kao rok plaćanja 04. januar 2021. Na taj način su iskazali nameru da koriste odlaganje plaćanje poreza i doprinosa na zarade, a ujedno, i taj obrazac odnosno broj zaposlenih iz njega će služiti kao osnov za izračunavanje visine direktne pomoći koja će biti isplaćena u maju 2020. Na isti način će postupiti prilikom podnošenja PPP-PD za mesece april i maj. Obrasci za april će se podneti do kraja maja a obračun zarade za maj do kraja juna.
 • Poslodavci koji su isplatili zaradu za mart pre donošenja Uredbe, (10. april 2020.) treba da izvrše obračun za april i podnesu PPP-PD do kraja aprila. U obrascu će kao datum plaćanja uneti 04. januar 2021. Ovo je potrebno da bi ostvarili pravo na odlaganje obaveza za tri meseca i ostvarili prava na direktnu pomoću koja će, prvi put, uslediti u maju 2020. Obračun zarade za maj mogu dostaviti početkom juna, kao i obračun za jun početkom jula. Bitno je samo da se kraja aprila preda PPP-PD za april, u njihovom slučaju.
 • Ovi poslodavci će odložiti plaćanje obaveza poreza i doprinosa za mesece april, maj i juni. Direktnu pomoć će dobiti u odnosu na broj zaposlenih u martu, aprilu i maju.
VI Isplata direktne pomoći
 • Isplata direktne pomoći privrednim subjektima koji na prethodno opisan način prihvate direktna davanja, vršiće se na poseban NAMENSKI RAČUN Isplata direktnih davanja – Covid -19. Namenske račune otvara Banka po nalogu Narodne banke Srbije. (NBS podatke dobija od Poreske uprave)
 • Poslovni subjekti, poslodavci, koji imaju tekući račun kod jedne Banke, po ovom pitanju ne moraju ništa da čine. Poslodavci koji posluju kod više banaka, imaju rok do 25.aprila 2020 da dostave PU podatak o nazivu Banke kod koje žele otvaranje namenskog računa. (To može da bude Banka kod koje većina zaposlenih ili najveći broj, imaju otvorene tekuće račune na koji se vrši isplata zarada. Za otvaranje računa, transakcije izvršene sa njega i za druge usluge Banka nema pravo naplate naknada za svoje usluge).
 • Sredstva sa ovog računa predviđena su za direktne uplate zaposlenim licima, za koje su dobijena sredstva, i to na njihove TEKUĆE RAČUNE.
 • Sredstva na ovom namenskom računu su izuzeta od prinudne naplate osim po nalogu PU za prinudnu naplatu radi izmirenja obaveza zbog gubitka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih plaćanja (o čemu će biti reči malo kasnije)
 • Gašenje namenskog računa Banka će sprovesti po prestanku ovog programa ili usled gubitka prava na korišćenje. U slučaju da na računu preostane novčanih sredstava u tom momentu, ista se vraćaju Upravi za trezor.
Šta znači uplata direktne pomoći u smislu isplate zarade? Praktično postupci su sledeći:
 • Poslodavci koji su isplatili zarade zaključno sa martom, obračun za april potrebno je da završe poslednji dan aprila i podnesu PPP-PD, uobičajeno, sa iskazanim svim obavezama po kompletnom obračunu. Po tom obračunu isplaćuje se samo neto zarada, porezi i doprinosi odlažu se do 04. januara 2021. Prilikom isplate neto zarade za april zaposlenima koji su bili na platnom spisku za mart, isplaćuje se obračunati neto, umanjen za minimalnu zaradu za mart, koja će biti uplaćena na namenski račun iz budžeta. Po primitku tih sredstava, poslodavac će ista uplatiti na tekući račun zaposlenog kao preostali deo zarade. U slučaju da su se u obračunu za april pojavila novozaposlena lica, njima se u tom trenutku isplaćuje puna zarada. Sledeći mesec i oni će biti na listi zaposlenih za koje je primljena pomoć (eventualno sa nepunim radnim vremenom)
 • Poslodavci koji tek isplaćuju zarade za mart u podnetoj PPP-PD za taj mesec, odmah će se opredeliti za rok plaćanja 04. januar 2021. Obzirom da će uplata direktne pomoći uslediti u maju (ministar je pominjao polovinom maja u svojim izlaganjima) zarada za mart može da se isplati u celosti iz sredstava poslodavca. Prilikom isplate sledeće zarade, za april, mogu se iskoristiti primljena sredstva.
 • Na ovaj način “država” obezbeđuje deo zarade (u visini minimalne neto zarade) a preostali deo Poslodavac. Uplaćeni neto “minimalac” je deo redovno obračunate bruto zarade prikazane u PPP-PD.
 • Uredbom je jedino uslovljeno da se novčana sredstva sa namenskog računa prenesu licima za koja su i dobijena direktna davanja.
VII Gubitak prava na korišćenje mera

Gubitak prava dešava se u slučaju da privredni subjekat u periodu od 15. marta 2020 do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja (kraj oktobra) smanji broj zaposlenih za više od 10% . Pri čemu se smanjenjem ne smatraju zaposleni po osnovu ugovora o radu na određeno vreme zaključeni pre 15. marta 2020 a koji ističu u periodu pre isteka roka od tri meseca (kraj oktobra).

U slučaju gubitka ovog prava privredni subjekti su dužni da:

 • Plate sve obaveze za koje je odobreno odlaganje, zajedno sa kamatom koja se primenjuje za kašnjenje poreskih obaveza, obračunate u odnosu na redovno dospeće tih obaveza. Rok za plaćanje je pet dana od prestanka prava.
 • Izvrše povraćaj direktnih davanja sa obračunatom prethodno navedenom kamatom i to od momenta kada im je direktna pomoć isplaćena. Isplata najkasnije pet dana od prestanka prava.
 • Istom uredbom propisana je i zabrana isplate dividende za pravna lica koja se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja. Zabrana važi do kraja 2020 ali se ne odnosi na isplatu dividende u akcijama odnosno udelima isplatioca. U slučaju isplate dividende gubi se pravo na korišćenje ovih mera i primenjuju se prethodno navedena pravila za povraćaj do tada iskorišćenih prava uz obračun kamate.
VII Ostale mere

Istom uredbom uređen je i PDV tretman prometa bez naknade za zdravstvene svrhe. Najavljeno oslobođenje PDV na donacije za vreme vanrednog stanja uveliko je promenjeno u odnosu na to. Doneti propis predviđa oslobođenje od plaćanja PDV na promet dobara i usluga izvršen bez naknade ali samo prema Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini. Oslobođenje se primenjuje na sve isporuke sa danom prometa od dana proglašenja (15. mart 2020) do dana prestanka vanrednog stanja u Republici Srbiji. Obveznik ostvaruje pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu ovog prometa. Propisana je i obaveza vođenja posebne evidencije.

Istom Uredbom usvojena je i uplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije u iznosu 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po isteku vanrednog stanja. Ostala pitanja u vezi isplate urediće se naknadno.

IX Kaznene odredbe

Kaznene odredbe predviđene su za sledeće slučajeve:

 1. Ostvarivanje direktnih davanja na koje se nema pravo, nenamensko korišćenje ovih sredstava, gubljenje prava na direktna davanja bez vraćanja primljenih sredstava na propisan način (uz kamatu) i u predviđenom roku a do momenta pokretanja postupka kontrole – prekršaj sa novčanom kaznom u visini 30-70% primljenih direktnih davanja a ne manje od 500.000 RSD za pravno lice odnosno 100.000 za preduzetnike. Za odgovorno lice u pravnom licu propisna kazna je od 50.000 – 100.000 RSD.
 2. Ostvarivanje prava na odlaganje plaćanja javnih prihoda iako se na to nema pravo ili gubitak prava na odlaganje a ne vraćanje sredstava na propisan način i u predviđenom roku a do momenta pokretanja postupka kontrole – prekršaj sa novčanom kaznom u visini 20-50% odloženih javnih prihoda a ne manje od 250.000 RSD za pravno lice odnosno 50.000 RSD za preduzetnike. Za odgovorno lice u pravnom licu propisna kazna je od 25.000 – 50.000 RSD.

Potrebno je dobro odmeriti u svakom pojedinačnom slučaju, da li se, prvo, ostvaruje pravo na korišćenje ovih mera i drugo, da li imamo rizik od gubitka tog prava.

To zavisi pre svega od činjenice da li je bilo smanjenja broja zaposlenih na način kako je to objašnjeno i da li je realno da do smanjenja neće doći do kraja oktobra 2020.

Drugi bitan momenat o kome se mora voditi račun je da isplata dividende do kraja 2020 predstavlja gubitak prava.

Poslednje navedeno ne važi za preduzetnike koji nemaju zaposlene. Posredno se može zaključiti da gubitak prava mogu da imaju jedino ako prestanu sa obavljanjem delatnosti pre kraja oktobra 2021. Za sve ostale koji i te kako imaju interesa prihvatiti sve mere bitno je da prvu PPP-PD prijavu podnesu do KRAJA APRILA i da u slučaju da posluju sa VIŠE BANAKA DO 25.APRILA obaveste Poresku upravu kod koje Banke žele otvaranje namenskog računa.