BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Novi propisi u poslednjoj nedelji decembra 2019.god.

Sigma Solution > Vesti > Novi propisi u poslednjoj nedelji decembra 2019.god.

Krajem 2019. god. tačnije od 24. do 31. decembra u Službenim glasnicima Republike Srbije objavljen je veći broj izmena postojećih kao i potpuno novi propisi. Pobrojaćemo samo najznačajnije od njih, koji se tiču poreske oblasti, uz kratki komentar izmena. Primena za sve je od 01.01.2020.god. odnosno većina se odnosi na izradu Finansijskih izveštaja za 2019.godinu.

1.   Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje u poreske svrhe (Sl. Glasnik RS br. 93/2019)

  • Novi Pravilnik, primenjuje se na stalna sredstva stečena od 01.01.2019.god.
  • Poreska amortizacija obračunava se proporcionalnom metodom.
  • Ako je poreska manja od računovodstvene u Poreskom bilansu priznaje se više obračunata (računovodstvena).
  • Za stalna sredstva nabavljena od povezanih lica osnovicu amortizacije obračunate u poreske svrhe čini transferna cena. (do 2019. god. to je bila manja od sledeće dve vrednosti: transferna cena ili cena utvrđena „van dohvata ruke“ ali je sa druge strane uvedeno drugačije priznavanje razlike ove dve cene u Poreskom bilansu)

2. Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS br. 94/2019)

  • Dopuna dosadašnje PP PDP sa novim pozicijama za upis poreskih kredita (kojima se umanjuje obračunati porez na dobit) koji važe od 2019.god. i to:
  • poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost i 
  • poreski kredit po osnovu plaćenog poreza na kapitalni dobitak u inostranstvu.

3. Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica. (Sl. glasnik RS 94/2019)

Izmene i dopune postojećeg obrasca Poreskog bilansa PB-1 radi usklađivanja sa izmenama Zakona o porezu na dobit koja važe od 2019.god. Uveden je i novi obrazac Aneks 2 PB-1

Obrazac PB-1 uvećan je sa dosadašnjih 65 na 69 pozicija, koje obuhvataju novi tretman sledećeg:

  • troškovi istraživanja i razvoja koji se priznaju u dvostrukom iznosu
  • poreza na kapitalni dobitak plaćen u drugoj državi (uveden je i novi obrazac Aneks 2 PB-1 za podatke potrebne radi korištenja poreskog kredita) 
  • kvalifikovane prihode koji se izuzimaju iz oporezive osnovice

Takođe, brisani su iz postojeće pozicije troškovi reklame i propagande, koji se od 2019.god. priznaju u celosti u rashode.

4. Pravilnik o Transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (Sl. glasnik RS br. 94/2019)

Izmena postojećeg pravilnika u delu korekcije poreske osnovice kod prometa stalnih sredstava između povezanih lica.

Zbog promene obračuna poreske amortizacije u ovim slučajevima propisana je posebna korekcija za pozitivnu razliku između transferne nabavne cene i utvrđene cene „van dohvata ruke“ koja će uvećavati poresku osnovicu godišnje po 20% u tekućoj i naredne 4 godine.

5.  Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka (Sl. glasnik RS br. 96/2019)

Novi Pravilnik, primenjuje se od 01.01.2020.god. Delimično promenjeno šta se uračunava u iznos prometa za potrebe računanja srazmernog poreskog odbitka (sada se računa i vrednost prometa sa pravom na odbitak izvršen bez naknade), preciznije je uređeno šta se ne uračunava u formuli za  procent srazmernog poreskog odbitka.

Takođe, podrobnije je određena povremenost prometa i propisano je da u slučaju kada je procenat srazmernog poreskog odbitka najmanje 98% ima se pravo na korišćenje celokupnog odbitnog poreza (zanemaruje se srazmerni poreski odbitak)   

6. Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Službeni glasnik RS br. 94/2019)

Izmene izvršene radi elektronskih podnošenja prjava evidentiranja i brisanja kao i dobijanju elektronskih potvrda o izvršenom brisanju/evidentiranju

7. Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (Sl. glasnik RS, br. 93/2019)

8. Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Službeni glasnik br. 96/2019)

Izvršena je izmena i dopuna šifara vrste prihoda u skladu sa novouvedenim olakšicama za zaposlenje novih lica i drugo. Detaljnije možete pogledati na:

9. Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 91/2019)

Više dopuna Zakona, najznačajnija novina je uvođenje mogućnosti formiranja rezervisanog sopstvenog udela u doo. Iz ovih rezervi bi se izdavao poseban finansijski instrument kojim bi se imaocu (zaposlenom) dalo pravo na sticanje udela, na određeni dan i po unapred određenoj ceni. Razlog ove dopune je nagrađivanje i motivacija dela zaposlenih (ključnih ljudi) za poslovanje firme.   

U narednom periodu, detaljnije ćemo objasniti izmene koje imaju uticaj na izradu Poreskog bilansa i konačnu obavezu poreza na dobit za 2019.god.

Zahvaljujemo bazi propisa Paragraf Lex.