BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Moratorijum na otplatu kredita – dobra vest! A redovna kamata?!

Sigma Solution > Vesti > Moratorijum na otplatu kredita – dobra vest! A redovna kamata?!

Od danas, 18. marta 2020. god. na snazi je Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (u daljem tekstu Odluka) i Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, obe donesene od strane NBS.

Pozdravljamo, očekivana je mera, koja bi trebala pomoći privredi i građanima u nastojanjima da funkcionišu za vreme krize sa virusom Covid-19. Međutim, nigde se ne pominje redovna kamata, koja teče za vreme trajanja moratorijuma?! Prenosimo odabrane delove, značajne za korisnike kredita, iz prve Odluke (na isti način je uređeno i kod druge odluke koja se odnosi na lizing) i savet privrednicima (i fizičkim licima) na kraju teksta.

“2. Banka je dužna da dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Banka je dužna da obaveštenje o ponudi iz stava 1. ove tačke objavi na svojoj internet prezentaciji, čime se smatra da je ponuda dostavljena svim dužnicima.

Ako dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja iz stava 2. ove tačke ne odbije ponudu iz stava 1. ove tačke, smatraće se da je tu ponudu prihvatio.

Moratorijum iz stava 1. ove tačke proizvodi pravno dejstvo istekom roka iz stava 3. te tačke.

Moratorijum iz stava 1. ove tačke ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Banka može dužnicima iz stava 1. ove tačke ponuditi i druge olakšice u vezi sa otplatom potraživanja.

Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika. …………

5. Banka ne može od dužnika zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa ovom odlukom.

6. Potraživanja prema dužnicima kojima su odobrene olakšice iz tačke 2. ove odluke, a po kojima u momentu stupanja na snagu ove odluke ti dužnici nisu bili u docnji dužoj od 90 dana – neće se smatrati restrukturiranim, niti problematičnim potraživanjima, kao ni problematičnim kreditom u smislu propisa Narodne banke Srbije, odnosno neće se smatrati da je nastupio status neizmirenja obaveze.

Savetujem, da korisnici kredita i lizinga kojima je u interesu primena moratorijuma, zahtevaju od kreditora i primenu tačke 2., stav 6., Odluke i traže da za vreme trajanja zastoja u otplati kredita teče i zastoj obračuna redovne kamate za period moratorijuma. Ovo bi značilo da za vreme moratorijuma nema uvećanja zatečenog duga na dan stupanja na snagu istog, a to je 10 dana od dana objavljivanja Obaveštenja o ponudi na sajtu Banke (Lizing kuće).

Naravno, možete tražiti i druge olakšice u skladu sa konkretnim slučajem. Ishod zavisi od više faktora ali pitanje ne košta.

Hvala Bazi propisa Paragraf Lex, na delovima teksta Odluke.