BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE
Sigma Solution > Blog > E-fiskalizacija

Krajem 2020. godine donesen je novi Zakon o fiskalizaciji čija je primena trebala do počne 2021. godine. Novi Zakon predvideo je potpuni novi način online fiskalizacije i elektronske fiskalne uređaje.

Krajem 2021. godine donesene su izmene i dopune zakona, kojima se precizirane pojedine odredbe, tehnička rešenja i uveden prelazni period od 01.11.2021. do 30.04.2022. godine za potpunu primenu.

Najznačajnije novine su:

 • Elektronski fiskalni uređaji (EFU) koji mog biti hardversko i/ili softversko rešenje
 • 24h povezanost i razmena podataka EFU sa serverima Poreske uprave (PU)
 • Fiskalni računi imaju QR kod i čuvaju se na serverima PU 10 godina
 • Izdavanje fiskalnih račun i za primljeni avans
 • Proširen je krug obveznika koji su obavezni izdavati fiskalne račune za obavljeni promet
 • Subvencije države za prelazak na E-fiskalizaciju
 • Fazni prelazak na E-fiskalne kase, objekat po objekat

OBVEZNICI


Proširen je krug obveznika primene E-fiskalizacije u odnosu na stari zakon. Podsetimo se, predmet fiskalizacije je svaki promet dobara i usluga na malo (od sada i primljeni avans).

 • Promet na malo je svaki promet robe i usluga izvršen fizičkim licima, kao i 
 • Promet dobara i usluga uzvršen u maloprodajnim objektima nezavisno od toga da li je isti izvršen fizičkim ili pravnim licima ili preduzetnicima. (uključujući i promet putem samonaplatnim uređajima)
 • Maloprodajni objekat je svaki poslovni prostor (prostorija) koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.    


Delatnosti, koje NEMAJU obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa su:


49.31 – Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;

49.32 – Taksi prevoz;

51.10 – Vazdušni prevoz putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika;

52.21 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:

– puteva, mostova i tunela

– parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja, prikiloca i dr. koje se naplaćuju putem trećih lica odnosno telekomunikacionih operatera

53.10 – Poštanske aktivnosti javnog servisa;

61 – Telekomunikacije;

64 – Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65 – Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66 – Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

69.10 – Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

75.00 – Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

84.30 – Obavezno socijalno osiguranje;

85 – Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;

86 – Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

87 – Socijalna zaštita sa smeštajem;

88 – Socijalna zaštita bez smeštaja;

92 – Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću a u skladu sa propisima;

94.91 – Delatnost verskih organizacija.

zatim NIJE obuhvaćena: 
 

1) prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima, od lica koja nisu preduzetnik – obveznik fiskalizacije;

2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

kao i: 

– delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima, osim sledećih komunalnih delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebna delatnost, upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatera i pružanje usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (“Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:

i pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ilična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;

96.09 – Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela i nosača.

PRELAZNI PERIOD DO 30.04.2021. GODINE ZA PRELAZAK ODNOSNO UVOĐENJE E – FISKALNIH KASA VAŽI I ZA POSTOJEĆE OBVEZNIKE I ZA OBVEZNIKE KOJI TO POSTAJU PO NOVOM ZAKONU I UREDBI.

FINANSIJSKA PODRŠKA

Pravo na finansijsku podršku ostvaruju svi poreski obveznici registrovani zaključno sa 29.10.2021. godine.  

Podrška se dodeljuje po dva osnova:  

 1. Prodajno mesto odnosno poslovna prostorija.

– Svi obveznici, i “stari” i “novi” imaju pravo na po 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti,  po poslovnoj prostoriji odnosno poslovnom prostoru.
– Pod “novim” obveznicima, misli se na one koji to postaju od 01.01.2022. godine, zbog izmena propisa, i proširenja opsega delatnosti koje su obavezne da izdaju fiskalne račune.  

  2. Fiskalni uređaj.

– Postojeći obveznici imaju pravo na po 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po svakoj aktivnoj fiskalizovanoj kasi.
– Novi obveznici mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku od 100 evra za po jedan fiskalni uređaj u svakom prijavljenom poslovnom prostoru.  

To znači, da ako u jednom poslovnom prostoru postoji više fiskalnih uređaja, obveznici evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa po starom zakonu, ostvariće to pravo za svaki postojeći aktivni fiskalizovani uređaj. Broj aktivnih uređaja po kojima se ostvaruje pravo na podršku, može biti veći od broja poslovnih prostora. Obratno nije dozvoljeno.

Ako imate 3 prodajna mesta i u svakom po dva fiskalna uređaja, Vaša finansijska podrška će iznosti : 3 x 100 = 300 evra za prodajna mesta + 3 x 2 x 100 = 600 evra za zamenu postojećih fiskalnih kasa. Ukupno 900 evra.  

Novi” obveznici, koji obavezu evidentiranja prometa preko elektronskih fiskalnih kasa imaju od 01.01.2022. godine. pravo na finansijsku podršku takođe ostvaruju po svakom poslovnom prostoru ali samo za po jedan uređaj u svakom poslovnom prostoru.  Broj fiskalnih uređaja za koje se ostvaruje podrška jednak je broju prijavljenih poslovnih prostora. 

Ako imate obavezu da do 30.04.2021. godine uđete u sistem fiskalizacije i imate isti broj prodajnih mesta (tri) kao u prethodnom primeru i u svakom nameravate imati takođe po dve fiskalne kase, finansijska podrška na koju imate pravo je: 3 x 100 = 300 evra za prodajne prostore + 3 x 100 = 300 evra za fiskalne kase.

Obveznici fiskalizacije, registrovani posle 29.10.2021. godine, ne ostvaruju pravo na finansijsku podršku po ovom osnovu.  

Rok za podnošenje Prijava za finansijsku podršku je 31.01.2022. godine.

Postupak je ukratko sledeći:

Kada se ulogujete na  E-porezi, odmah na početku se pojave prijave kao na slici. 

Prvo podnosite:

 • Prvu ponuđenu PGJO prijavu za poslovni prostor,
 • dobijate obaveštenje u Poresko sanduče o generisanju oznake poslovnog prostora (najkasnije ali i obično sutradan) i potom možete podneti
 • drugu prijavu odnosno Izjavu za finansijsku podršku za nabavku E-kase.

Prvo se podnosi PGJO prijava kojom se prijavljuje poslovni prostor. U izboru poslovnog prostora opcije su: 

Po uspešno podnetoj PGJO prijavi, u Vaše Poresko sanduče treba da stigne Obaveštenje o generisanoj jedinstvenoj oznaci poslovnih prostora i poslovnih prostorija sa nazivom. 

Tek po pristizanju navedenog obaveštenja, moguće je pristupiti podnošenju Izjave FIP EFU namenjenje prijavi za finansijsku podršku za nabavku elektronskih fiskalnih uređaja. 

Prijava PGJO ne služi samo za registrovanje za finansijsku podršku. Koristićemo je i ubuduće, za svaku novu prijavu prostora gde se obavlja  promet na malo, da bi u daljem postupku obavili fiskalizaciju prodajnog mesta. Ili odjavu prodajnog mesta i druge izmene. 

Izjava FIP EFU, kojom se prijavljujemo za podršku, sadrži podatke o: 

 • naziv obveznika fiskalizacije i PIB
 • broj poslovnih prostora i poslovnih prostorija u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj
 • broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM),
 • nazivu banke i broju poslovnog računa na koji želi da mu se uplati iznos novčanih sredstava po osnovu finansijske podrške.

Novi obveznici fiskalizacije ne dostavljaju podatak o broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa i identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM).

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu Izjavu.

Obveznici fiskalizacije koji prime na račun finansijsku podršku za fiskalizaciju imaju obavezu da, u roku od šest meseci od početka primene Zakona o fiskalizaciji (najkasnije do 1. maja 2022. godine), započnu evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u svakom poslovnom prostoru i prostoriji za koju su dobili finansijsku podršku za fiskalizaciju. 

Obveznik fiskalizacije koji izgubi pravo na finansijsku podršku, odnosno, ne počne da evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju, dužan je da primljena sredstva vrati. Povraćaj se vrši u vrednosti dela iznosa dobijenom za poslovni prostor u kome nije evidentiran promet na malo od 01.05.2022. godine. 

Iznos se uvećava za kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška. Sredstva se vraćaju najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.

Ako npr. posle podnošenja prethodnih Prijava/Izjava zatvorite neko prodajno mesto, a niste još primili pomoć, dužni ste da prijavite promenu kroz PGJO prijavu. Samim time će prilikom dodeljivanja pomoći, PU uskladiti vrednost koju će Vam dodeliti. Ako se isto desi, posle dodeljivanja pomoći a pre 01.05.2022. dužni ste taj deo da vratite uz kamatu. Ako zatvorite objekat posle 01.05.2022. god. nemate obavezu vraćanja. 

Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani kao obveznici PDV na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%. Umesto 100 evra podrška za njih iznosi 120 evra po prodajnom mestu i po fiskalnom uređaju. 

Link do portala Ministarstva finansija kreiranog samo za namenu prelaska na novi sistem fiskalizacije: 

http://budiefiskalizovan.gov.rs/

Ali mnogo korisniji je donji link, do sajta Poreske uprave sa odgovorima na pitanja i korisnim primerima (koji objašnjavaju razne situacije u praksi): 
 
https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/odgovori_najcesca_pitanja.html

Relevatni propisi:

 • Zakon o fiskalizaciji (Sl. glasnik RS br. 153/2020 i 96/2021 i
 • Uredba o odeđivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (Sl. glasnik RS br. 32 i 117/2021)

Ako su Vam potrebna dodatne konsultacije na ovu temu, Sigma Solution pruža usluge poreskog i poslovnog savetovanja. Zakažite termin putem kontakt forme ili na emejl: office@sigmasolution.rs

Izvor: Paragraf baza propisa