BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Pravilnik o elektronskom fakturisanju – primena od 01. jula 2023. godine

Sigma Solution > Blog > Pravilnik o elektronskom fakturisanju – primena od 01. jula 2023. godine

Pravilnik o elektronskom fakturisanju donesen je početkom juna 2023. godine i objavljen u Službenom glasniku RS br 47/2023. (u daljem tekstu Pravilnik).

Stupa na snagu 01. jula 2023. godine.

Novi Pravilnik objedinjuje dosadašnje podpropise Zakona o elektronskom fakturisanju i sadrži nova pravila za postupanje u nedoumicama koje su se javile u međuvremenu.

Tema ovog članka su pitanja bliže određena ovim propisom i to:

1) registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura (SEF);

2) način pristupanja i korišćenja SEF;

3) sadržaj elektronske fakture;

4) evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u SEF;

5) postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura.

Skraćenice korišćene u ovom tekstu su:

 • Zakon – Zakon o elektronskom fakturisanju
 • Pravilnik – Pravilnik o elektronskom fakturisanju
 • SEF – Sistem elektronskih faktura
 • PIB – Poreski identifikacioni broj
 • KES – Kvalifikovani elektronski potpis
 • ZPDV – Zakon o porezu na dodatu vrednost
 • PDV – Porez na dodatu vrednost
 • Obveznik – Korisnik SEF, obavezni ili dobrovoljni

REGISTROVANJE ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA


Registrovanje obveznika se vrši preko portala eFaktura.

Obveznici su pravna lica, preduzetnici i druga fizička lica koji imaju obavezu, odnosno koji su se dobrovoljno opredelili da koriste SEF.

Registrovanje je moguće samo za subjekte registracije koji poseduju PIB.

Registrovanje vrši zakonski zastupnik subjekta registracije ili poreski punomoćnik stranog lica subjekta registracije u skladu sa ZPDV odnosno subjekt registracije lično u slučaju kada je subjekt registracije preduzetnik i drugo fizičko lice.

Potrebno je da lice koje vrši registraciju poseduje elektronski identitet – eID, visokog nivoa pouzdanosti. Identifikacija se obavlja preko eid.gov.rs. https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna

To znači da se identifikuje se Kvalifikovanim elektronskim potpisom (KES) ili sa Potpisom u oblaku (mobilnom app ConsentID).

Identifikovanjem sa korisničkim imenom i lozinkom na SEF, nije moguće.

Novina je da će se lica koje postanu subjekt javnog sektora, odnosno subjekt privatnog sektora registrovati po automatizmu, ukoliko se pre automatske registracije nisu registrovali u sistem elektronskih faktura. (bili dobrovoljni korisnici).


NAČIN PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA


Korisnik može da pristupa i koristi SEF na više načina.

Neposredno i to:

 1. putem korisničkog interfejsa efaktura: https://efaktura.mfin.gov.rs/login odnosno direktnim radom na SEF;
 2. putem aplikativnog interfejsa tj. povezivanjem SEF sa softverskim sistemom korisnika.

Posredno preko Informacionog posrednika.

Informacioni posrednik omogućava da se korišćenjem njegovog tehničkog rešenja pristupi i koristi sistem elektronskih faktura.

 • U vreme pisanja ovog članka još uvek je samo jedan registrovani Informacioni posrednik.
 • Obzirom da se dokumenta na SEF-u čuvaju 10 godina za privatni i trajno za javni sektor, korisnik koji pristupa preko Informacionog posrednika (iz privatnog sektora) opredeljuje se da li će izdate i primljene elektronske fakture čuvati u sistemu Informacionog posrednika ili u Sistemu elektronskih faktura.
 • Korisnik Sistema elektronskih faktura ne može istovremeno imati više od jednog informacionog posrednika.


SADRŽAJ ELEKTRONSKE FAKTURE


Pod nazivom ELEKTRONSKA FAKTURA obuhvaćeno je više elektronski izdatih dokumenata, i to:

1) faktura;

2) avansna faktura;

3) dokument o povećanju;

4) dokument o smanjenju.

Faktura je dokument koji se izdaje:

1) po osnovu izvršenog prometa dobara, odnosno usluga;

2) za usluge iz člana 16. tačka 2a) ZPDV pre prijema avansa i izvršenog prometa, odnosno posle prijema avansa, a pre izvršenog prometa. Misli se na prenos, ustupanje i davanje na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine (prodaja licenci za softver npr.);

3) zahtev za isplatu ka subjektu javnog sektora iz člana 3. stav 1. tač. 2) i 4) Zakona;

4) drugi zahtev za isplatu, nezavisno od toga da li po osnovu zahteva za isplatu postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa Zakonom ili ova obaveza Zakonom nije propisana.

Pravilnikom je dato i bliže objašnjenje elektronskih dokumenta:

Zahtev za isplatu ka subjektu javnog sektora je zahtev na osnovu kojeg dolazi do prenosa novčanih sredstava podnosiocu zahteva, u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi (npr. zahtev za isplatu naknade štete, ugovorne kazne, sredstava obezbeđenja, kamate za neblagovremeno plaćanje, prenos višenamenskih vrednosnih vaučera i dr.).

Avansna faktura je faktura koja se izdaje po osnovu primljenog avansa za budući promet dobara, odnosno usluga.

Avansom se ne smatraju novčana sredstva primljena na dan izvršenog prometa, odnosno posle izvršenog prometa. To znači da ako u istom poreskom periodu dođe do naplate pre dana isporuke robe ili izvršenja usluge obveznik je dužan da izda avansnu fakturu.

Dokumentom o povećanju smatra se dokument koji se izdaje po osnovu povećanja naknade, odnosno osnovice za obračunavanje PDV (u daljem tekstu: osnovica) za izvršeni promet dobara, odnosno usluga u skladu sa ZPDV. (Knjižno zaduženje npr.)

Dokumentom o smanjenju smatra se dokument koji se izdaje po osnovu smanjenja naknade, odnosno osnovice za izvršeni promet dobara, odnosno usluga, uključujući i dokument koji se izdaje po osnovu smanjenja avansa, u skladu sa ZPDV. (Knjižno odobrenje npr.)


MINIMALAN SADRŽAJ ELEKTRONSKE FAKTURE

1) naziv, adresa i PIB izdavaoca, kao i JBKJS izdavaoca ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

2) naziv, adresu i PIB primaoca, kao i JBKJS primaoca ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

3) redni broj i datum izdavanja elektronske fakture (datum je stvarni datum izdavanja dokumenta na SEF);

4) poreska kategorija;

5) datum avansne uplate, ukoliko se radi o avansnoj fakturi, odnosno datum prometa dobara, odnosno usluga, ukoliko se radi o elektronskoj fakturi za izvršeni promet dobara, odnosno usluga;

6) dan nastanka poreske obaveze u skladu sa ZPDV (datum prometa);

7) šifru, odnosno naziv dobra ili usluge, količinu i jedinicu mere za isporučena dobra ili obim pruženih usluga za svaku stavku elektronske fakture, odnosno opis zahteva za isplatu;

8) jedinična cena dobra, odnosno usluge;

9) iznos osnovice;

10) poreska stopu PDV;

11) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;

12) iznos avansne uplate, ukoliko se radi o avansnoj fakturi;

13) iznos naknade u slučaju kada se ne obračunava PDV;

14) ukupan iznos;

15) napomenu o odredbi ZPDV na osnovu koje nije obračunat PDV koja se označava šifrom za primenu poreske kategorije i broj odluke, odnosno potvrde nadležnog organa ako se na osnovu odluke, odnosno potvrde ostvaruje poresko oslobođenje;

16) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate;

17) broj dokumenta koji prethodi izdavanju elektronske fakture (okvirni sporazum, ugovor, narudžbenica, ponuda i dr.), u slučaju kada se elektronska faktura izdaje subjektu javnog sektora.


Tip KJS 8 – Pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru – pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun kod Uprave

Elektronska faktura za izvršeni promet dobara, odnosno usluga, za koji je u potpunosti ili delimično izvršeno avansno plaćanje, sadrži i redni broj i datum avansne fakture, kao i podatke o iznosu za koji se po osnovu avansa umanjuje iznos naknade, osnovice i PDV za izvršeni promet dobara, odnosno usluga.

Podatak o jediničnoj ceni dobra, odnosno usluge u stavkama elektronske fakture može biti iskazan sa više od dve decimale, dok podaci o ostalim iznosima mogu biti iskazani sa najviše dve decimale.

Jedinična cena dobra/usluge i ostali iznosi iskazuju se u dinarima, osim u slučaju kada se naplata vrši u stranoj valuti kada se podaci iskazuju u valuti u kojoj se vrši naplata.

Ako se naplata vrši u stranoj valuti, podaci o ukupnom iznosu naknade (za transakciju za koju ne postoji obaveza obračunavanja PDV), osnovice i PDV iskazuju se i u dinarima.

Broj poslovnog računa Izdavaoca fakture nije obavezan element.

Avansni račun ne može se stornirati ako je vezan za konačni račun koji nije storniran.

Avansni račun koji nije prihvaćen može se vezati za konačni račun.


Poreske kategorije (PDV tretman transakcije) označavaju se slovnim oznakama.

PORESKE KATEGORIJE:

 • S – Standardno obračunavanje PDV;
 • AE – Obrnuto obračunavanje PDV;
 • Z – Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
 • E – Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;
 • R – Izuzimanje od PDV;
 • O – Nije predmet oporezivanja PDV;
 • OE – Nije predmet oporezivanja PDV 2;
 • SS – Posebni postupci oporezivanja;
 • N – Anuliranje.

Poreske kategorije u pdf formatu koje su u primeni od 01.01.2023. godine, možete preuzeti sa sajta MF na linku:

Ako se elektronska faktura izdaje sa poreskom kategorijom S (standardno) izdavalac elektronske fakture unosi podatak o poreskoj stopi PDV.

Ako se elektronska faktura izdaje sa ostalim poreskim kategorijama (sve druge osim S), izdavalac elektronske fakture unosi podatak o šifri osnova za oslobođenje/izuzeće PDV.

Šifra osnova za primenu poreske kategorije počinje sa PDV-RS i na dalje se bira: član zakona – stav – tačka, ZPDV kojim je propisano oslobođenje/izuzeće.

U elektronskoj fakturi mogu da se iskažu podaci o transakcijama koje imaju različite poreske kategorije, a u okviru jedne poreske kategorije podaci o transakcijama koje imaju najviše jednu šifru osnova oslobođenja/izuzeća.


DOKUMENT O POVEĆANJU/SMANJENJU

Dokument o povećanju, odnosno smanjenju OBAVEZNO se vezuje za jednu ili više drugih elektronskih faktura, drugih računa, odnosno jedne avansne fakture ili jednog avansnog računa, taj dokument (elektronska faktura) naročito sadrži:

1) naziv, adresu i PIB izdavaoca, kao i JBKJS izdavaoca ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

2) naziv, adresu i PIB primaoca, kao i JBKJS primaoca ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

3) redni broj i datum dokumenta o povećanju, odnosno smanjenju;

4) iznosu povećanja (naknada, osnovica i PDV), odnosno smanjenja (naknada, osnovica, avans i PDV);

5) broj elektronske fakture ili drugog računa, odnosno datum početka i datum završetka vremenskog perioda u kojem su izdate elektronske fakture, odnosno drugi računi, u slučaju da se izmena vrši za sve elektronske fakture, odnosno druge račune izdate jednom primaocu u tom vremenskom periodu;

6) broj avansne fakture, odnosno drugog avansnog računa u slučaju smanjenja avansa.

Dokument o povećanju/smanjenju nije moguće vezivati za jedan ili više drugih elektronskih faktura ako iste nisu prihvaćene/odobrene.


Elektronska faktura može da sadrži i druge podatke u skladu sa ZPDV, odnosno drugim propisima kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, kao i druge podatke koji su od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane.

Uz elektronsku fakturu može se priložiti dokumentacija koja je od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane (npr. privremene situacije, specifikacije, obračuni).

Što se tiče storniranja faktura Pravilnikom je samo navedeno da elektronsku fakturu koja je primljena preko sistema elektronskih faktura, izdavalac može da stornira. To znači da je moguć storno efakture koja je u statusu “Poslato”, “Odbijeno” ili “Odobreno” . Efakture sa statusom “Slanje” ili “Greška pri slanju” ne storniraju se, nego se vrši njihovo otkazivanje.


EVIDENTIRANJA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA


Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura vrši poreski dužnik po osnovu nastanka, odnosno korekcije poreske obaveze u skladu sa ZPDV, i to:

 • obveznik PDV;
 • lice koje nije obveznik PDV, a koje je subjekt javnog sektora ili dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura.

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV ne vrši se za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, a za koji je izdata elektronska faktura u skladu sa Zakonom u kojoj je iskazan obračunati PDV;

2) promet dobara i usluga na malo, uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, a za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija u kojem je iskazan obračunati PDV;

3) uvoz dobara.

Sve obračunate obaveze za PDV osim onih sadržanih u:

 • izdatim elektronskim fakturama (faktura, avansna faktura, dokument o povećanju i dokument o smanjenju),
 • izdatim fiskalnim računima i
 • primljenim računima o obračunatim carinskim obavezama i PDV prilikom uvoza od strane carinskih organa,

evidentiraju se u Pojedinačnu ili Zbirnu evidenciju PDV na SEF.


POJEDINAČNA evidencija PDV sadrži podatke o:

1) broju, statusu i datumu evidentiranja;

2) godini, poreskom periodu (mesec ili kvartal) i periodu (konkretan mesec ili kvartal);

3) prometu (nabavka, odnosno isporuka);

4) identifikatoru lica koje vrši promet/lica kojem se vrši promet (PIB/PIB i JBKJS/Poreski broj stranog lica);

5) tipu i broju dokumenta (faktura, dokument o smanjenju, dokument o povećanju, avansna faktura, interni račun za promet stranog lica, odnosno drugi interni račun);

6) osnovu za avansno plaćanje;

7) povezanim avansnim fakturama;

8) datumu naplate/plaćanja avansa;

9) prometu po stopi od 20% (opis prometa, osnovica i obračunati PDV);

10) prometu po stopi od 10% (opis prometa, osnovica i obračunati PDV);

11) ukupno obračunatom PDV;

12) ukupnom iznosu naknade/vrednosti.

Polje Promet u Pojedinačnoj evidenciji PDV sadrži opcije:

1) ISPORUKA Tip dokumenta je: faktura (za promet dobara, odnosno usluga), dokument o smanjenju, dokument o povećanju i avansna faktura;

2) NABAVKA Tip dokumenta je: interni račun za promet stranog lica (za promet dobara, odnosno usluga, povećanje naknade za promet dobara, odnosno usluga i plaćeni avans) i drugi interni račun (za promet dobara, odnosno usluga, povećanje naknade za promet dobara, odnosno usluga i plaćeni avans), sačinjeni u skladu sa propisima kojima se uređuje PDV.

Kao što sam naziv kaže, podaci se upisuju posebno po svakom dokumentu.


ZBIRNA evidencija PDV sadrži podatke:

1) broju, statusu i datumu evidentiranja;

2) godini, poreskom periodu (mesec ili kvartal) i periodu (konkretan mesec ili kvartal);

3) prometu uz naknadu po stopi od 20% (osnovica, obračunati PDV i ukupan iznos);

4) prometu uz naknadu po stopi od 10% (osnovica, obračunati PDV i ukupan iznos);

5) avansu za promet po stopi od 20% (iznos avansne uplate i obračunati PDV);

6) avansu za promet po stopi od 10% (iznos avansne uplate i obračunati PDV);

7) prometu bez naknade po stopi od 20% (osnovica i obračunati PDV);

8) prometu bez naknade po stopi od 10% (osnovica i obračunati PDV);

9) povećanju PDV (iznos za koji je povećan PDV po osnovu prometa i avansa iz prethodnih poreskih perioda i poreskog perioda za koji se sačinjava Zbirna evidencija PDV);

10) smanjenju PDV (iznos za koji je smanjen PDV po osnovu prometa i avansa iz prethodnih poreskih perioda i poreskog perioda za koji se sačinjava Zbirna evidencija PDV).

Podaci se iskazuju se zbirno za sve promete i druge transakcije u poreskom periodu.


Ako elektronska faktura i to, FAKTURA, AVANSNA FAKTURA I DOKUMENT O POVEĆANJU, nije izdata do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period za koji je nastala poreska obaveza, u Pojedinačnoj evidenciji PDV za taj poreski period vrši se evidentiranje obračunatog PDV, kao tip dokumenta navodi se tip dokumenta koji je trebalo da bude izdat, a kao broj dokumenta navodi se “0” (nula).

Kada se, posle isteka roka za predaju poreske prijave, izda elektronska faktura za promet/transakciju nastalu u prethodnom poreskom periodu, u Zbirnoj evidenciji PDV za tekući poreski period, iznos PDV sa izdate fakture, evidentira se u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Ako je DOKUMENT O SMANJENJU (elektronska faktura ili drugi dokument) izdat obvezniku PDV, obveznik PDV – izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem poseduje OBAVEŠTENJE obveznika PDV – primaoca da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da obračunati PDV nije koristio kao prethodni porez, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Prethodno navedeno obaveštenje sačinjava se kao i do sada, kao poseban dokument i ne izdaje se preko SEF.

Ako je DOKUMENT O SMANJENJU (elektronska faktura ili drugi dokument) izdat licu koje NIJE obveznik PDV, obveznik PDV – izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem je primalac potvrdio dokument o smanjenju, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV. Potvrđivanje se vrši na samom dokumentu o smanjenju ili posebnim dokumentom.

Dokument o smanjenju u prethodnom slučaju unosi se u Zbirnu evidenciju PDV u poreskom periodu u kojem je potvrđen. Ako je dokument o smanjenju izdat licu koje nije u sistemu PDV ali je dobrovoljni korisnik SEF, smatra se da je isti potvrđen PRIHVATANJEM na SEF .

VAŽNO: Dokumenta o smanjenju, kojima se umanjuje obaveza za PDV, iako su izdata preko SEF-a, ponovo se unose u Zbirnu evidenciju PDV. Unos se vrši zbirno po svim dokumentima o smanjenju za poreski period. Evidentiranje u Zbirnu evidenciju PDV odnosi se i na STORNO dokumenata (faktura) kojima se umanjuje obaveza za PDV. (Sva storna faktura u jednom poreskom periodu se unose zbirno u Zbirnu evidenciju PDV).

SEF NE UMANJUJE AUTOMATSKI OBRAČUNATI PDV PO ELEKTRONSKIM FAKTURAMA KOJE SU STORNIRANE NITI PO DOKUMENTIMA O SMANJENJU (KNJIŽNIM ODOBRENJIMA).

SVI UPISI U SEF KOJIMA SE UMANJUJE OBAVEZA ZA PDV SE PONOVO UNOSE U ZBIRNU EVIDENCIJU U POLJE U KOJEM SE ISKAZUJU PODACI O SMANJENJU PDV.

Ako je elektronsko evidentiranje obračuna PDV izvršeno na osnovu procene osnovice u skladu sa ZPDV, posle čega je došlo do izmene osnovice i iznosa PDV:

1) povećanje PDV evidentira se u Pojedinačnoj evidenciji PDV na osnovu odgovarajućeg dokumenta o nabavci u skladu sa ovim pravilnikom;

2) smanjenje PDV evidentira se u Zbirnoj evidenciji PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Zbirna evidencija PDV, odnosno Pojedinačna evidencija PDV mogu biti u statusu: evidentirano, korigovano i poništeno.

Zbirnoj evidenciji PDV, odnosno Pojedinačnoj evidenciji PDV dodeljuje se status: evidentirano po izvršenom elektronskom evidentiranju obračuna PDV, odnosno status: korigovano ako je korisnik sistema elektronskih faktura korigovao iskazane podatke.

Ako korisnik sistema elektronskih faktura nije trebalo da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV, Zbirna evidencija PDV, odnosno Pojedinačna evidencija PDV može da se poništi.


POSTUPANJE U SLUČAJU NASTUPANJA PRIVREMENOG PREKIDA U RADU

SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA


Sistem elektronskih faktura dostupan je korisnicima SEF-a svakog dana, osim u periodu redovnog održavanja koji traje od 01.00 do 06.00 časova.

Ako nastupi privremeni prekid u radu SEF-a, elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema.

U slučaju da privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura nastupi poslednjeg dana roka za prihvatanje ili odbijanje elektronske fakture, usled čega je elektronskoj fakturi izdatoj subjektu javnog sektora, suprotno njegovoj nameri, dodeljen status: prihvaćena, subjekt javnog sektora obaveštava Centralnog informacionog posrednika da elektronska faktura treba da ima status: odbijena.

Obaveštenje se dostavlja elektronskim putem i sadrži:

1) naziv i PIB, kao i JBKJS subjekta javnog sektora, ukoliko subjekt javnog sektora poseduje JBKJS;

2) jedinstveni identifikator elektronske fakture čija se promena statusa zahteva;

3) kontakt podatke zakonskog ili drugog zastupnika subjekta javnog sektora.

Ako privremeni prekid u radu SEF-a nastupi poslednjeg dana roka za predaju poreske prijave propisanog ZPDV, usled čega korisnik sistema elektronskih faktura bude onemogućen da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV, korisnik vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV po ponovnom uspostavljanju rada, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana ponovnog uspostavljanja rada SEF-a.

U prelaznim odredbama navedeno je da u periodu od 1. jula 2023. godine zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, u postupcima provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV, u smislu da li su podaci o obračunatom PDV iskazani u Zbirnoj evidenciji PDV ili Pojedinačnoj evidenciji PDV, nadležni organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV.

Kompletan tekst Pravilnika dostupan je na sledećem linku:

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura (“Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);

2) Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja (“Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);

3) Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika (“Službeni glasnik RS”, br. 69/21 i 132/21).

Za pisanje ovog članka korišćena je baza propisa ParagrafLex.

Sigma Solution pruža usluge poreskog savetovanja i stručnu pomoć za primenu propisa. Možete nas kontaktirati kroz kontakt formu ili na mejl: office@sigmasolution.rs