BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Podsticaji za zapošljavanje od 2020. godine – u proceduri

Sigma Solution > Blog > Podsticaji za zapošljavanje od 2020. godine – u proceduri

Ministarstvo finansija Srbije priprema predlog novih izmena Zakona o porez na dohodak građana i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje. Ove izmene naću će se  uskupštinskoj proceduri u novembru mesecu, za očekivati je da će biti usvojene a primena će važiti od 2020.godine.

Najznačajnije, predložene izmene su:

I Povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 15.300 na 16.300 rsd.

II Smanjenje doprinosa za PiO na teret poslodavca sa 12% na 11,5%

III Nove poreske olakšice za zapošljavanje koje će važiti od 2020. god. Dosadašnji podsticaji za novozaposlene radnike važe do 31.12.2019.god. Predlog je da se uvedu tri vrste novozaposlenih: novonastanjeni, osnivači zaposleni u novoosnovanom društvu koje obavlja inivacionu delatnost i kvalifikovano novozaposleno lice.

1. Novonastanjeni obveznik

Za novonastanjenog obveznika smatra se lice koje:

– u periodu od 24 meseca, pre zaključenja ugovora o radu nije pretežno boravio na teritoriji RS i ako je mesečna zarada veća od 137.258 rsd. (bruto zarada)

– u momentu zaključenja ugovora o radu je mlađe od 40 godina i koje je u periodu od 12 meseci pre zaključenja ugovora, pretežno boravio van Srbije radi daljeg školovanja odnosno stručnog usavršavanja i ako je mesečna zarada veća od 205.887 rsd (bruto zarada)

Olakšica je u vidu smanjenja osnovice za porez i doprinose od 70%. Ugovor o radu mora biti zaključen na neodređeno vreme.

Potrebno je da novozaposleni zaključi ugovor o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, na radnom mestu za koje je potrebno posebno stručno obrazovanje i potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.

Kvalifikovani poslodavac je poslodavac koji je rezident RS i koji nije povezano lice sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen. Takođe, je potrebno da se zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji u periodu od 25 godina koji prethodi godini zasnivanja radnog odnosa bar 3 godine na teritoriji RS imao prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa (član 7, stav 2, tačka 1 Zakona o porezu na dohodak građana)

Pravo na umanjenje ostvaruje se u periodu od 5 godina. Ako se promeni poslodavac pravo se prenosi nezavisno od poslodavca.(ako ispunjava uslove za kvalifikovanog poslodavca tj. da nije povezano lice sa prethodnim)  Dinarski iznosi se usklađuju početkom svake godine. Pravo se ostvaruje ako se po zaključenju ugovora o radu nastanjuje na teritoriji RS i postaje poreski rezident po Zakonu o porezu na dohodak građana, član 7, stav 2, tačka 1.

Za ova lica propis bi se primenjivao od 01.03.2020.  

2. Osnivači zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

Ova lica oslobađaju se poreza i doprinosa na zarade u potpunosti i to za period od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo. Uslov je i da zarada nije veća od 150.000 mesečno.

Uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje:

– zasnovan radni odnos sa društvom, zaključen ugovor o radu  i prijava na obavezno socijalno osiguranje.

– osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu tokom perioda za koji ostvaruje pravo na oslobođenje

– privredno društvo, poslodavac,  nije povezano ni sa jednim pravnim licem

– poslodavac ne ostvaruje više od 30% svog ukupnog prihoda od drugih lica koja se smatraju povezanim sa bilo kojim osnivačem poslodavca

– privredno društvo, novoosnovano, poslodavac, je osnovan zaključno sa 31.12.2020.god. 

Ograničenje:

  • Oslobođenje može da se ostvari samo jedan poslodavac (u slučaju da je jedno lice osnivač u više privrednih društava)
  • Kada se koriste ovo pravo na poresko oslobođenje (očekuje se i oslobođenje po osnovu socijalnih doprinosa) poslodavac nema pravo da koristi druge subvencije za samozapošljavanje ili zapošljavanje.

U primeni od  01.03.2020. 

3. Kvalifikovana novozaposlena lica

Poslodavac (pravno ili fizičko lice) koji zaposli kvalifikovano novozaposleno lice oslobađa se plaćanja poreza i doprinosa na zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2022.god. i to:  

– 70% poreza i 100% doprinosa za zarade isplaćene u 2020.god.

– 65% poreza i 95% doprinosa za zarade isplaćene u 2021. god. i

60% poreza i 85% doprinosa za zarade isplaćene u 2022. godini.

Kvalifikovano novozaposleno lice je lice koje:

  • Nije imalo status osiguranika zaposlenog u periodu od 01.01.2019.god do 31.12.2019.god. a koje je taj status steklo u periodu od 01.01. do 30.04. 2020.god. zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca.
  • Nije imalo status osiguranika zaposlenog odnosno osiguranika preduzetnika u periodu od 01.01.2019. do 30.04.2020.god. a koje je taj status steklo u periodu od 01.05. do 31.12.2020.god. zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca. 

Uslov za poslodavca je da se ovim zasnivanjem radnog odnosa poveća broj zaposlenih u odnosu na broj na dan 31.12.2019.god.( i da se taj broj uvećan za novozaposlena lica ne smanjuje)  Oslobođenje može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31.12.2019.god.

Ove podsticaje ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici odnosno korisnici javnih sredstava.

U primeni od 01.01.2020.god.