BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine – NOVO od 2024. godine

Sigma Solution > Blog > Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine – NOVO od 2024. godine

Naknada za za za zaštitu i unapređivanje životne sredine, poznatija kao Eko-taksa propisana je Zakonom o naknadama za korišenje javnih dobara (u daljem tekstu Zakon).

Važeći zakon je iz 2018. godine a promene od uticaja na utvrđivanje naknade u 2024. godini usvojene su oktobra 2023. godine. Izmene se primenjuju prvi put prilikom podnošenja prijava i utvrđivanja obaveza plaćanja za 2024. godinu.

Najbitnije promene koje se tiču pravnih lica i preduzetnika su:

STARA PRAVILANOVA PRAVILA
Rok za podnošenje prijave 31. juli Rok za podnošenje prijave 30. april
Plaćanje mesečno do 15-og u mesecuPlaćanje kvartalno u roku od 15 dana od isteka tromesečja
Obveznici plaćanja: pravna lica, preduzetnici i fizička lica Obveznici plaćanja: pravna lica, preduzetnici i ogranci stranog pravnog lica
Svi preduzetnici su smatrani mikro pravnim licimaPreduzetnici se razvrstavaju po veličini
Udruženja su obveznici bez izuzetkaUdruženja koja ne ostvaruju prihode na tržištu (fnansiraju se isključivo iz članarina, donacija i sl.) nisu obveznici
Ukupna naknada nije mogla biti veća od 0,4% prihoda iz redovnog poslovanja (poslovni prihod)Ukupna naknada ne može biti veća od 0,4% ukupnog prihoda
Preduzetnik Paušalac – podatak za ukupan prihod u prijavi – prihod evidentiran u KPO za prethodnu godinu Preduzetnik paušalac – podatak za ukupan prihod u prijavi – podatak o paušalno utvrđenom prihodu iz rešenja poreskog organa za prethodnu godinu

Druge novine i izmene su u daljem tekstu.

1. Ko su obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine?

 • Pravno lice,
 • Preduzetnik i
 • Ogranak strane firme, koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.
 • Vlasnik teretnog vozila odnosno lice koje obavlja transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju, odnosno transport sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija namenjenih daljoj prodaji iz skladišta, na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju.

Napomena: U ovom tekstu ne bavimo se pravilima koja važe za obveznike koji su vlasnici teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport.

2. Kako se utvrđuje iznos naknade?

Visina godišnje naknade se utvrđuje prema stepenu negativnog uticaja obavljanja određene aktivnosti na životnu sredinu. Stepen uticaja je propisan i zavisi od:

 • veličine obveznika i
 • pretežne delatnosti odnosno delatnosti od koje je ostvareno najviše prihoda;

Razvrstavanje obveznika na:

 • velika pravna lica i preduzetnike,
 • srednja pravna lica i preduzetnike,
 • mala pravna lica i preduzetnike i
 • mikro pravna lica i preduzetnike

vrši se shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo. Da ponovimo, za preduzetnike takođe važi razvrstavanje po veličini.

Pod pretežnom delatnošću, smatra se ona delatnost koja je registrovana u odgovarajućem registru u skladu sa zakonom odnosno smatra se delatnost čijim obavljanjem je obveznik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Preduzetnici paušalci naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaćaju u iznosu propisanom za mikro pravna lica i preduzetnike.

 • Spisak delatnosti možete pogledati ovde:
 • Ako Vaša pretežna delatnost (odnosno delatnost od koje je ostvaren pretežni prihod) nije na listi, niste obveznik plaćanja Eko takse.
 • Maksimalni propisani iznosi naknada u odnosu na veličinu obveznika i stepen negativnog uticaja su:
 • Dodatno, ukupan iznos naknade koju obveznik plaća ne može biti veći od 0,4% ukupnog prihoda u prethodnoj godini.

3. Podnošenje prijave

 • Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi prijavu na propisanom Obrascu 1;
 • Obrazac 1 za 2024. godinu je izmenjen. Izmena je stupila na snagu 06. aprila. U vreme pisanja ovog teksta (13.04.2024.) novi obrazac nije bio postavljen na portalu LPA;
 • Novi Obrazac 1 sadrži dodatna polja koja se tiču datuma privremenog prekida obavljanja delatnosti, prestanka i sl., proizvodni kapacitet kao dodatni kriterijum opredeljivanja stepena negativnog uticaja i druga polja.
 • Sadržaj nove prijave na Obrascu 1 možete preuzeti na linku:

 • Prijava se podnosi preko portala LPA usključivo elektronski;
 • Izuzetno, za 2024. godinu moguće je Obrazac 1 podneti i neposredno ili putem pošte;
 • Obrazac 1 podnosi se svakoj Jedinici lokalne samouprave (JLS) na kojoj se obavlja aktivnost;
 • Rok za podnošenje prijave je 30. april;
 • Obveznik koji je POČEO da obavlja delatnost, obveznik koji je registrovao PRIVREMENI PREKID ili PRESTAO da obavlja delatnost prijavu podnosi u roku od 15 dana od dana registrovanja promene.

4. Kako se popunjava podatak o ukupnom prihodu u prethodnoj godini?

 • Podatak na rb. 2.3. Obrasca 1 popunjava se u iznosu ukupnog prihoda iz bilansa uspeha za prethodnu godinu;
 • Paušalno oporezovan preduzetnik unosi podatak o paušalno utvrđenom prihodu iz rešenja poreskog organa za prethodnu godinu;
 • Nadležni organ JLS može naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine utvrditi na osnovu prijave, bilansa, poslovnih knjiga i evidencija, računovodstvenih iskaza, poslovne dokumentacije i drugih isprava kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, prikupljene od obveznika ili trećih lica, kao i svakog drugog dokaznog sredstva kojim se činjenice mogu utvrditi.

5. Kako se utvrđuje i plaća naknada?

 • Na osnovu podnesene prijave Lokalni organi donose rešenja o visini naknade za kalendarsku godinu.
 • Naknada se plaća tromesečno, u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda. (840-714562843-56, šifra plaćanja 253, poziv na broj sa rešenja).
 • Do dobijanja rešenja u tekućoj godini, naknada se plaća u istim rokovima, akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne godine.
 • Do dobijanja rešenja za 2024. godinu, akontaciona plaćanja u 2024. godini se vrše se mesečno, na osnovu mesečnih obaveza za 2023. godinu.

6. Šta ako obavljam aktivnosti na više lokacija i u više lokalnih samouprava?

 • Pod obavljanjem aktivnosti podrazumeva se obavljanje delatnosti pravnog lica, preduzetnika i ogranka stranog pravnog lica u sedištu i izdvojenim poslovnim jedinicama.
IZDVOJENE POSLOVNE JEDINICE:
Poslovni prostor i poslovne prostorije izvan sedišta u kojima obveznik obavlja delatnost
Zemljište i prostorije na zemljištu koje služe za obavljanje delatnosti.
Gradilišta u neprekidnom trajanju dužem od 12 meseci.
 • Prijava na Obrascu 1 podnosi se svakoj JLS, gde se obavlja aktivnost.
 • Podatak o ukupnom prihodu za prethodnu godinu upisuje se u ukupnom iznosu na svakoj prijavi. Svaka prijava sadrži ukupan prihod za prethodnu godinu i podatak o broju JLS na kojoj se obavlja aktivnost. U odnosu na broj JLS, službeni organi će proporcionalno odrediti naknadu koja im pripada.

7. Ko je oslobođen plaćanja?

 • Obveznici pravna lica, preduzetnici i ogranci stranih pravnih lica za kalendarsku godinu u kojoj su osnovani odnosno registrovani;
 • Direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava, stambene zajednice i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
 • Preduzetnik za vreme prekida obavljanja delatnosti koje registruje u skladu sa zakonom o registraciji;
 • Udruženje – nedobitna organizacija, crkva i verska zajednica, koje se finansira isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija i sl.;
 • Upravljač nacionalnog parka, javno preduzeće koje gazduje šumama i šumskim zemljištem.

8. Propisi

 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl. Glasnik RS br. 95/2018,….., 120/23)
 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada (Sl. Glasnik RS br. 30/24)
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. Glasnik RS br. 30/24)

Za stručne konsultacije na ovu temu ili druge usluge koje pružamo zakažite Vaš termin preko kontakt forme na sajtu ili na mejl office@sigmasolution.rs